Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2024 14:56 OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego”
09.02.2024 07:44 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
02.02.2024 07:30 Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku na działce 8/7 w obrębie Zieleniec
26.01.2024 12:36 NOWY DODATEK OSŁONOWY 2024
08.01.2024 12:51 zawiadomienie Dyreltora Zarządu Zlewini w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. udzielenie osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na: 1. lokalizowanie na obszarach szczegolego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych. 2. Wykonanie urządzenia wodnego wylotu. 3. Usługi wodne.
08.01.2024 08:18 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2024-2030
21.12.2023 09:28 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ZIT POF
07.12.2023 10:47 DOK-3.7700.4.2023.EP obwieszczenie Ministra Infrastruktury ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla realizacji zadania pn. " Zadanie 2B.2/2- Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna)- obiekt Duszniki-Zdrój"
23.11.2023 08:51 informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
07.11.2023 07:46 Informacja Dyrektora RZGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZEM Sp. z o.o. w Dusznikach-Zdroju

1 2 3 4 5 6 następna