Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności cyfrowej

Serwis BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP https://www.bip.duszniki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony BIP: https://www.bip.duszniki.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (https://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://www.bip.duszniki.pl spełnia wymagania w 98,22%

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2008-01-17.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-10-30.

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA)

 

Informacje dodatkowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Dymowski, informatyk@duszniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748697670. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Strona aktualizowana jest na bieżąco. Witryna była weryfikowana  z WCAG 2.1. Dokument deklaracji zgodności w załączeniu.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, jednak należy pokonać dwa stopnie co uniemożliwia wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-340 Duszniki-Zdrój
Tel.: (+48) 74 869 76 89
Faks: (+48) 74 866 90 25
E-mail: duszniki@duszniki.pl
Strona internetowa: www.duszniki.pl

Załączniki