Informacje nieudostępnione w biuletynie

­ 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

 1. Miejsce składania wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta (parter)

 1. Wymagane druki :

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 1. Wymagane załączniki :

-------------------------------

 1. Opłaty :

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 1. Termin załatwienia sprawy :

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 1. Jednostka odpowiedzialna :

Jednostki równorzędne Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w zakresie właściwości rzeczowej sprawy, której informacja ma dotyczyć.
Sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek koordynuje Sekretarz Gminy.

 1. Tryb odwoławczy :

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji

 1. Opłata za odwołanie :

--------------------------

 1. Podstawa prawna :

art. 4 ust. 1, 3, art. 5, art. 10, art. 13, art. 14 oraz art. 16 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.)

 1. Uwagi :

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.\

wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego;

 • w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Załączniki

solid 1px ".$kolor.";\"", $tidy); //print $szablon; print $tidy;*/ ?>