Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju

­
Ogłoszenie nr 316274 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.
Duszniki-Zdrój: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 314912-2016
Data: 28/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. ul. Rynek  6, 57340   Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:03/10/2016, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:05/10/2016, godzina: 11:00
 
Ogłoszenie nr 316288 - 2016 z dnia 2016-09-30 r.
Duszniki-Zdrój: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 311362-2016
Data: 21/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. ul. Rynek  6, 57340   Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25. 
Adres strony internetowej (url): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: e) Remont systemu klimatyzacji i wentylacji ( w tym przebudowa komór czerpni powietrza i klimatyzacji) 
W ogłoszeniu powinno być: e) projekt systemu klimatyzacji i wentylacji wraz z przebudową komór czerpni powietrza i klimatyzacji, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: u) wykonanie projektu instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
 
 
Ogłoszenie nr 314912 - 2016 z dnia 2016-09-28 r.
Duszniki-Zdrój: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 311362-2016
Data: 21/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. ul. Rynek  6, 57340   Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.duszniki.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:29/09/2016, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data:03/10/2016, godzina: 10:00
 
 
 
Ogłoszenie nr 311362 - 2016 z dnia 2016-09-21 r.
Duszniki-Zdrój: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. ul. Rynek  6, 57340   Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo , tel. 74 869 76 60, e-mail duszniki@duszniki.pl; ezilbert@duszniki.pl, faks 74 866 90 25. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.duszniki.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.duszniki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.bip.duszniki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.bip.duszniki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju
Numer referencyjny: ZP.271.23.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku teatru im. F. Chopina w Dusznikach – Zdroju oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 2) Obiekt znajduje się w strefie A uzdrowiska i wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków decyzją z dnia 27.11.1965 r. pod numerem A/4071/1458 w związku z czym podlega pełnej ochronie konserwatorskiej. 3) Opracowanie dokumentacji obejmuje: a) koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją w dwóch wariantach roboczych do wyboru wraz ze wstępną kalkulacją kosztów; termin wykonania: najpóźniej do 25.10.2016 r. - Koncepcje zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych dokona wyboru koncepcji oraz przedstawi ewentualne uwagi. Wykonawca w ciągu do 3 dni roboczych skoryguje koncepcję i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego powyższe czynności zostaną powtórzone, aż do uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji. b) dokumentację projektowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, a w szczególności pozwoleniem na budowę oraz decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – na podstawie wybranego wariantu koncepcji architektonicznej; c) dokumentację przetargową obejmującą przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; - w 4 egzemplarzach papierowych plus 1 w wersji elektronicznej w formatach .doc lub .PDF - Całość dokumentacji projektowej musi być wykonana również w wersji elektronicznej (standard Adobe Acrobat PDF) i dostarczona na płycie CD (3 egzemplarze) 4) Zakres pełnionego nadzoru autorskiego obejmować będzie: a. udzielenie Zamawiającemu wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania złożone w prowadzonym postepowaniu przetargowym (postepowaniach) na roboty budowlane; b. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie wykonanego przedmiotu umowy, tj. i. kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, ii. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlano – wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, iii. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, iv. ewentualna korekta opracowania w przypadku jego wad, braków uniemożliwiających realizację robót budowlanych, v. nadzorowanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie powodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, vi. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach zanikających oraz odbiorze końcowym. c. aktualizację kosztorysów inwestorskich na wniosek Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku pocztą elektroniczną lub pisemnie. 5) Opracowania będące przedmiotem niniejszego postępowania należy przygotować zgodnie z: a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) b) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zm.) c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 6) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować/opracować: a) Mapę do celów projektowych; b) Inwentaryzację budowlaną (jako odrębne opracowanie) c) Wymianę pokrycia dachowego razem z miejscowymi naprawami więźby dachowej d) Remont elewacji uwzględniający stan izolacji murów e) Remont systemu klimatyzacji i wentylacji ( w tym przebudowa komór czerpni powietrza i klimatyzacji) f) Remont stolarki drzwiowej i okiennej g) Wymianę obróbek blacharskich h) Remont schodów wejściowych i) Wykonanie napraw posadzki w holu wraz z demontażem elementów metalowych j) Remont zaplecza kuchennego w holu k) Remont pomieszczeń wewnętrznych l) Wymianę ogrzewania z elektrycznego na CO zasilane gazem m) Wykonanie nowego przyłącza gazowego do budynku n) Wykonanie kotłowni. o) Remont parkietu w sali widowiskowej p) Wymiana sceny q) Wykonanie systemu zaciemnienia sali widowiskowej r) Wymiana drzwi wejściowych do WC i w toaletach s) Wstawienie kominków elektrycznych ( lub gazowych ) w istniejących wnękach na kominki t) Remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych. 7) Przyjęte rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, odpowiadać muszą zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom, Prawu Budowlanemu i dyrektywom Unii Europejskiej oraz przepisom i normom techniczno-budowlanym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 8) W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów i dostawców. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy patent lub pochodzenie może wystąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu temu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których będzie można stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań technologii. Projektant zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów wyrobów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania nazw. 9) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawcę obowiązują wszelkie czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji projektanta wynikające z art. 20 ustawy - Prawo budowlane oraz:  występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii i pozwoleń),  uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców p/poż., oraz innych specjalistycznych uzgodnień,  uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych. 10) Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:71321200-6, 71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) posiadania doświadczenia w opracowaniu minimum 2 usług opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub remont budynku objętego nadzorem konserwatora zabytków, o wartości min 40 000 zł. brutto (każda usługa), (wykaz usług – załącznik nr 6 do SIWZ), b) posiadania przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c) posiadania przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Jedna osoba może posiadać jedno lub więcej uprawnień, co Zamawiający będzie weryfikował na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2A do SIWZ) oraz wykazu osób (załącznik nr 6 A do SIWZ). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 6) dokument stwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wtedy gdy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo). 7) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dołączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (załącznik nr 5 do SIWZ), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 PLN). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r poz 987,1240). 4) Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023 z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr ZP.271.23.2016”. Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Elżbieta Błasiak - Skarbnik Gminy tel. 74 8697 671. 5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji, winna być ona bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) nazwę zamówienia; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; d) kwotę gwarancji; e) termin ważności gwarancji; f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub  zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy: a) nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiający), nazwę dłużnika (Wykonawcy), którego dług poręczenie zabezpiecza oraz wskazanie ich siedzib; b) nazwę zamówienia; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem; d) określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem; e) termin ważności poręczenia; f) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 7) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać odpowiednio zabezpieczone przez Zamawiającego (np. poprzez zdeponowanie w kasie pancernej), w związku z tym dokument gwarancji lub poręczenia nie może zostać złączony z ofertą w sposób trwały. 8) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 PZP. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; c) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności Wykonawca nie przedstawił dokumentów wymienionych w ust. 34 SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
5) Zmiany istotnych postanowień umowy: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, w którym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy. b) Dopuszcza się dokonanie zmian w Umowie w przypadku:  wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a której to zmiany stosunków Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;  wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia z powodu: i. działania siły wyższej, ii. zaistnienia w trakcie wykonywania Umowy przyczyn niezależnych od Wykonawcy, iii. gdy zachodzi konieczność uzyskania, nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, uzgodnień, iv. wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu Zamówienia opisanego w Dokumentacji przetargowej, 6) Każda zmiana Umowy wprowadzana jest aneksem. Żadna wprowadzana aneksem zmiana Umowy nie możne naruszać ustawy pzp. 7) Dla każdej zmiany Umowy i każdego nowego zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swój projekt aneksu. 8) Zmiany o których mowa w ust. 36 p.5 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. c) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji. d) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego. e) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:  działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki),  zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),  zmiany danych teleadresowych,  zmiany obowiązującej stawki VAT,  rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,  wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie. f) Wystąpienia niemożliwej do przewidzenia sytuacji, skutkującej koniecznością zlecenia podwykonawcy większego zakresu prac, niż przewidziane do podzlecenia w ofercie, w celu terminowego wykonania Zamówienia, bądź też koniecznością zmiany zatwierdzonego Podwykonawcy realizującego zamówienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 29/09/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont Teatru im. F. Chopina w Dusznikach - Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Ewa Zilbert
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.09.2016 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.10.2016 10:15 Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej" (Ewa Zilbert)
12.10.2016 10:15 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
05.10.2016 15:26 Dodano załącznik "informacja art. 86 ust.5" (Ewa Zilbert)
05.10.2016 15:26 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
30.09.2016 14:48 Dodano załącznik "odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia" (Ewa Zilbert)
30.09.2016 14:48 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
30.09.2016 14:47 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
28.09.2016 15:46 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
26.09.2016 13:32 Edycja dokumentu (Ewa Zilbert)
26.09.2016 13:31 Dodano załącznik "inwentaryzacja" (Ewa Zilbert)
21.09.2016 12:53 Utworzenie dokumentu. (Ewa Zilbert)