Uchwała Nr XIV/52/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

­

Uchwała nr XIV/52/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 października 2011 r.

 

 

w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 21 ust 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 35 ust. 1 i § 39 pkt 1 Statutu Miasta Duszniki-Zdrój, Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju radnego Roberta Kowala.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            w Dusznikach-Zdroju

                                                                                  /-/ Jan Śmielak

  

 

 Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym rady gminy, na którą nałożone jest wiele zadań.

Obecnie w skład Komisji wchodzi troje radnych – jest więc za mało liczebna.

Zachodzi uzasadniona potrzeba uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej by mogła optymalnie

i skutecznie rozwiązywać problemy i powierzone zadania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/52/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2011 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2011 14:56 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)