Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r.w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

­

Uchwała Nr XIV/50/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27 października 2011 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.                                           

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z oraz art. 229 pkt 3 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r.,

Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Po rozpatrzeniu skargi na działalnośc Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój złożonej przez Pana Macieja Hawrylaka,

zamieszkałego w Dusznikach-Zdroju, w dniu 20. września 2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

i po zapoznaniu się ze stanowiskiem (opinią) Komisji Rewizyjnej z dnia 20.10.2011 r. Rada Miejska uznaje

 skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

           

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju, zobowiązując go

do powiadomienia  skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej

uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            w Dusznikach-Zdroju

                                                                                                /-/ Jan Śmielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r.w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2011 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2011 14:47 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)