Uchwała nr XIV/49/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Duszniki Zdrój – Zieleniec – km 3+200 do 13+160 – I etap – powódź 2009 r.”.

­

UCHWAŁA Nr XIV/49/2011

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania  p.n.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D  Szczytna – Duszniki Zdrój – Zieleniec –

km 3+200  do 13+160 – I etap – powódź 2009 r.”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Duszniki-Zdrój pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu z

przeznaczeniem na realizację zadania  p.n. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D  Szczytna

– Duszniki Zdrój – Zieleniec – km 3+200 do 13+160 – I etap – powódź 2009 r.”

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków

budżetu na 2011 rok, w wysokości 799 804,50 zł.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia

środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Duszniki Zdrój.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                          w Dusznikach-Zdroju

                                                                                               /-/ Jan Śmielak

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIV/49/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Duszniki Zdrój – Zieleniec – km 3+200 do 13+160 – I etap – powódź 2009 r.”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2011 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2011 15:03 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)
02.11.2011 14:42 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)
02.11.2011 14:37 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)