Uchwała nr XIII/47/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki -Zdrój na rok 2011.

­

Uchwała Nr XIII/47/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 13 października 2011 r.

 

 

W sprawie zmiany do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki -Zdrój na rok 2011.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt.1 oraz art. 211 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w § 3 ust.4 uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach- Zdroju z dnia 27.01.2011 r., który otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 600.000 zł”

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            Przewodniczacy Rady Miejskiej

                                                                                                  w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                                                     /-/Jan Śmielak 

 

Uzasadnienie:

W związku z przejściowymi trudnościami w płynności finansowej gminy, związanymi z wydłużającą się refundacją części wydatków kwalifikowanych poniesionych przez gminę na realizację Projektów „Spacerkiem z Chopinem – budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Duszniki Zdrój” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej Jamorozowa Polana” przez Instytucję Zarządzającą RPO wnoszę o zwiększenie limitu zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 600 000 zł. Brak terminowych płatności wobec wykonawców robót może spowodować roszczenia odsetkowe, jak również nieterminowe zakończenie zadania.

Komentarz

­

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/47/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki -Zdrój na rok 2011.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.10.2011 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2011 11:18 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)