Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. września 2011 r. w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi złożonej w dniu 20. września 2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój celem jej zbadania i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Dusznikach Zdroju.

­

Uchwała Nr XII/46/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 27. września 2011 r.

 

w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi złożonej w dniu 20. września 2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój celem jej zbadania i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Dusznikach Zdroju.                                                            

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku ze skargą złożoną przez Pana Macieja Hawrylaka,

 

Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przekazuje się skargę Pana Macieja Hawrylaka “pismo z dnia 17.09.2011 r.” złożoną w dniu 23. września 2011 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego) na działalność Burmistrza Miasta DusznikiZdrój do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, celem zbadania skargi  i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
  2. Pisemna opinia, o której mowa w ustępie 1 winna być doręczona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie do dnia 21. października 2011 r.

 

§ 2

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do:
         1) doręczenia niniejszej uchwały skarżącej/skarżącemu, oraz do

2) poinformowania skarżącej/skarżącego o terminie i miejscu sesji Rady Miejskiej, na której podjęcie uchwały w przedmiocie załatwienie złożonej skargi zostanie umieszczone w porządku obrad.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                     w Dusznikach-Zdroju

                                                                                          /-/ Jan Śmielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Organem właściwym do załatwienia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest Rada Miejska (art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, dalej:  K.p.a.).

 

Niniejsza uchwała nie jest merytorycznym załatwieniem skargi a jedynie uchwałą podejmowaną w toku jej załatwiania.

 

Zgodnie z art. 18a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Rada Miejska kontrolując działalność gminnych jednostek organizacyjnych posiłkuje się powołaną w tym celu Komisją Rewizyjną. Zgodnie z art. 18a ustęp 4  tej ustawy Komisja wykonuje zadania zlecone przez radę (Radę Miejską) w zakresie kontroli.

Skarga zawiera opis stanu faktycznego, który wymaga zapoznania się z dokumentacją, sprawdzenia oraz omówienia, przy czym istotne jest w tym zakresie wysłuchanie wyjaśnień  Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój, którego działalności skarga dotyczy.

W zakresie oceny prawnej, dla załatwienia skargi właściwe jest zasięgnięcie opinii prawnych, w szczególności pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się z tytułu ich zakresu obowiązków sprawą/sprawami poruszonymi w skardze oraz zapoznanie się z opinią radcy prawnego.

Wskazane czynności mogą być przeprowadzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Z tych względów przed załatwieniem skargi, to jest rozstrzygnięciem przez Radę Miejską na sesji, w formie uchwały, czy skargę uznaje się za uzasadnioną, czy też skargę załatwia się odmownie (oddalenie skargi jako bezzasadnej – art. 238 K.p.a.), postanawia się przekazać sprawę do zbadania do Komisji Rewizyjnej.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. września 2011 r. w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi złożonej w dniu 20. września 2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój celem jej zbadania i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.10.2011 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2011 13:12 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)