Uchwała nr XI/42/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój

­

Uchwała nr XI/42/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki Zdrój

 

Na podstawie art. 226- 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w zw. z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające u.o.f.p (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Dokonać zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                                     /-/Jan Śmielak 

 

 

 

 

OBJAŚNIENIA

 

W wykazie przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie "Rozwiń skrzydła" - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczących się w szkole podstawowej. Okres realizacji tego zadania to lata 2011-2013 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt zadnia to kwota 54.849,30 zł.

 

Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zmiany dotyczą limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia dokonane przez Radę Miejską w Dusznikach Zdroju. Zwiększone zostały wydatki na zadaniu pn. "Spacerkiem z Chopinem - budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska" o kwotę 14.333 zł.

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała nr XI/42/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2011 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2011 12:15 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)