UCHWAŁA NR XI/41/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25. sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój w roku 2011

­

UCHWAŁA NR XI/41/2011

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU

 z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 

W sprawie: zmian w budżecie gminy Duszniki Zdrój w roku 2011.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W DUSZNIKACH ZDROJU uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały nr VII/31/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 31.maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki Zdrój w roku 2011, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Rada Miejska ustala deficyt budżetu w wysokości 90.000,00 zł, źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku 2010.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  w Dusznikach-Zdroju

 

                                                                                     /-/Jan Śmielak

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Wprowadzone zmiany dotyczą:

w załączniku nr 1 zmiany planu dochodów:

- w dziale 758 rozdz.75801 § 2920 zmniejszenia o kwotę 210.897 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji, jaka została wyliczona zgodnie z algorytmem

 

- w dziale 758 rozdz. 75814 zmiana klasyfikacji budżetowej, gdyż błędnie została zaklasyfikowana dotacja dla gmin uzdrowiskowych w § 2030 zamiast § 2870,

 

- w dziale 801 rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 24.399 zł, planu dochodów zgodnie z umową na dofinansowanie projektu systemowego "Rozwiń skrzydła" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez szkołę podstawową. Okres realizacji zadania 2011-2013.

 

W załączniku nr 2 zmiany dotyczą:

- w dziale 630 rozdz. 63095 § 6050 zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. "Spacerkiem z Chopinem- budowa i modernizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Duszniki Zdrój" o kwotę 12.783 zł, na zakup sprzętu osuszający - wentylatory w pomieszczeniach kolorowej fontanny jako wydatek niekwalifikowany,

 

- w dziale 757 rozdz.75702 §8070 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 121.200 zł, w związku z mniejszą niż planowano spłatą odsetek od obligacji komunalnych, ponieważ planowany w roku 2010 wykup serii B11 nastąpił w roku 2011,

 

- w dziale 801 rozdz.80101 zwiększenie planu wydatków w szkole podstawowej w związku z realizacją projektu "Rozwiń skrzydła". Projekt przewiduje wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- tj. doposażenie bazy dydaktycznej zajęć oraz zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne, informatyczne, język angielski, przyrodniczo-turystyczne, matematyczne w klasach I-III,

 

- w dziale 852 rozdz. 85202, 85228, 85295 zmniejszenie planu wydatków, w związku z mniejszą realizacją planowanych zadań,

 

- w dziale 926 rozdz.92601 § 4307, 4309 zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.098,29 zł, z przeznaczeniem na promocję projektu RPOS.06.02.00-037/09 pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Dusznikach Zdroju" współfinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Wydatki majątkowe poniesione na to zadnie to kwota 8.708.314,50 zł.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XI/41/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25. sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój w roku 2011
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.08.2011 12:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2011 12:14 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:14 Dodano załącznik "zał 1 URM XI-41-2011 pdf .pdf" (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:14 Dodano załącznik "zał 2 URM XI-41-2011 pdf .pdf" (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:14 Dodano załącznik "zał URM XI-41-2011 pdf .pdf" (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:13 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:13 Usunięto załącznik zał 2 URM XI-41-2011 pdf .pdf (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:13 Usunięto załącznik zał 1 URM XI-41-2011 pdf .pdf (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:13 Usunięto załącznik zał URM XI-41-2011 pdf .pdf (Teresa Zarówna)
31.08.2011 12:06 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)