Uchwała Nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.

­

Uchwała Nr X/38/2011

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015. 

 

 Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Dusznikach -Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać ze składu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015, zwany dalej Zespołem, w następujących osobach:

1)      Małgorzata Owczarska –Gądek,

2)      Mieczysław Jakóbek,

3)      Robert Kowal.

§ 2.

Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz zastępcę.

§ 3.

  1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach.
  2. Zespól powinien sformułować przejrzyste, merytorycznie uzasadnione i sprawdzalne przez stronę (kandydata), Sąd i osoby trzecie kryteria wyboru kandydatów opiniowanych pozytywnie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASDANIENIE

 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyboru ławników rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Orzecznictwo sądowe (wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt III Sa/Kr. 917/07) kładzie nacisk na to, aby zespół powołany przez radę sformułował „przejrzyste, merytorycznie uzasadnione i sprawdzalne” kryteria wyboru kandydatów opiniowanych pozytywnie, co zostało ujęte w projekcie omawianej uchwały.

Ze względu na zapewnienie ochrony danych osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów proponuje się ograniczyć krąg osób powoływanych do składu zespołu do radnych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.

Komisja będzie korzystała z obsługi administracyjnej w ramach Biura Obsługi Rady oraz pomocy prawnej w kwestiach formalnoprawnych ze strony radcy prawnego Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym wybór ławników następuje spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających obiektywne wymogi wskazane w przepisach Ustawy -Prawo o ustroju sądów powszechnych, co oznacza, że radni Rady Miejskiej po zapoznaniu się z opiniami dotyczącymi wszystkich kandydatów, podejmują decyzję, którzy z kandydatów zostaną wybrani (procedura wyboru nie może być ograniczona do kandydatów zaopiniowanych pozytywnie - wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt II SA/Go 472/07).

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Teresa Zarówna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.08.2011 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.08.2011 14:02 Edycja dokumentu (Teresa Zarówna)
19.08.2011 10:08 Utworzenie dokumentu. (Teresa Zarówna)