OGŁOSZENIE O AUKCJI

nieograniczonej na sprzedaż ruchomości

stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:
  Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-411 Duszniki-Zdrój, tel. 74 869 76 60
   
 2. Miejsce i termin aukcji:
  Aukcja odbędzie się w dniu 4.12.2023 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-411 Duszniki-Zdrój w sali numer 17 (sala narad).
   
 3. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży:
  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w dniu 1.12.2023 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w godzinach 8:00-15:00, przy ulicy Olimpijskiej 4 w Dusznikach-Zdroju.
   
 4. Przedmiot sprzedaży:
  Ratrak Pisten Bully 100 wraz z akcesoriami: pług, frez z przystawką do ubijania i wyrównywania tras biegowych – 2 funkcyjne urządzenie, rok produkcji 2008, numer seryjny: WKU4821MASL011275, liczba motogodzin wg wskazania licznika: ca. 1 380 mtg.
  Stan techniczny maszyny odpowiada jej użytkowaniu i wieku – zużyte gąsienice (przeszlifowane poprzeczki do wymiany), przegląd podwozi, naprawa i kontrola silnika – VISCO sprzęgła, przegląd Freza (finiszer, główna rama) oraz inne wady, które decydują o wartości maszyny.
   
 5. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą określa się na kwotę 160 000,00 zł brutto (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
 1. Warunki udziału
 1. w aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 2. warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:
 1. złożenie przed rozpoczęciem aukcji pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. okazanie przez osoby fizyczne dokumentu tożsamości, zaś przez osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
 1. w aukcji nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby dokonujące ustalenia rynkowej wartości składnika mienia ruchomego.
 1. Tryb postępowania
 1. licytację prowadzi Przewodniczący Komisji Aukcyjnej;
 2. rozpoczynając aukcję Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników cenę wywoławczą,
 3. ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 000,00 zł (tysiąc złotych), o czym Przewodniczący informuje uczestników;
 4. zgłoszenie oferty odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą uczestnik zamierza dokonać zakupu przedmiotu sprzedaży;
 5. oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez Przewodniczącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona,
 6. po ustaniu postąpień Przewodniczący trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i udziela przybicia, ogłaszając imię i nazwisko uczestnika, który aukcję wygrał, a następnie zamyka aukcję;
 7. aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników aukcji, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą;
 8. organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub jej unieważnienia bez podania przyczyny.
 1. Termin zapłaty i zawarcia umowy sprzedaży
 1. kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od udzielenia przybicia, na rachunek bankowy Gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział w Dusznikach-Zdroju

nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003;

 1. niezwłocznie po uiszczeniu ceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu ceny na rachunek Gminy, kupujący zobowiązany jest stawić się w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz odebrania przedmiotu sprzedaży;
 2. wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2;
 3. wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia umowy, w miejscu jego parkowania (ul. Olimpijska 4, Duszniki-Zdrój);
 4. sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili wydania przedmiotu sprzedaży;
 5. wszystkie koszty związane z nabyciem (w tym w szczególności odbiorem i transportem) przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.
 1. Osoba do kontaktu, Sławomir Bernacki tel. 74 869 76 74

Sekretarz Gminy
Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz Miasta oglasza aukcję nieograniczoną na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.11.2023 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.12.2023 13:02