OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości

stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:
  Gmina Miejska Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-411 Duszniki-Zdrój, tel. 74 869 76 60
 1. Miejsce i termin przetargu:
  Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27.11.2023 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-411 Duszniki-Zdrój w sali numer 17 (sala narad).
   
 2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży:
  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w obecności pracownika Urzędu Miejskiego po telefonicznym uzgodnieniu terminu w dni robocze, w godzinach 8:00-15:00, przy ulicy F. Chopina w Dusznikach-Zdroju.
 1. Przedmiot sprzedaży:
  Kontener biurowy, o wymiarach 6x3m z instalacją elektryczną i sanitarną
   
 2. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą określa się na kwotę 4 000,00 zł brutto (cztery tysiące złotych brutto).
   
 3. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta powinna zawierać:
  1. dane oferenta - imię i nazwisko, nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub osoby prawnej, adres zamieszkania lub siedziby, nr dowodu osobistego oraz NIP lub nr KRS, REGON, numer kontaktowy, adres e-mail;
  2. dane pełnomocnika  - imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr kontaktowy oraz pełnomocnictwo – jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika;
  3. oferowaną cenę brutto;
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu oraz akceptuje jego warunki bez zastrzeżeń;
  5. oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny przedmiotu sprzedaży oraz go akceptuje i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Sprzedającego;
  6. oświadczenie, że oferent akceptuje wzór umowy sprzedaży;
  7. oświadczenie, że w przypadku przyjęcia złożonej oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży, uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu sprzedaży w terminach wynikających z warunków przetargu.

Brak któregokolwiek z w/w elementów bądź nie złożenie oferty na formularzu skutkował będzie odrzuceniem oferty.

 1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
 1. oferty należy osobiście dostarczyć lub przesłać na adres Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-411 Duszniki-Zdrój, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONTENER”;
 2. oferty należy składać do 27.11.2023 r. do godziny 12:00. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju;
 3. oferty, które wpłyną po terminie podlegają odrzuceniu.

 

 1. Tryb postępowania
 1. otwarcie ofert nastąpi na jawnym posiedzeniu komisji, w miejscu i czasie określonym w ust. 2. Przy otwieraniu ofert dopuszcza się obecność oferentów;
 2. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za ruchomość objętą przedmiotem przetargu, ogłaszając wybór na posiedzeniu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej;
 3. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź braku wyboru oferenta zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem https://bip.duszniki.pl/index, najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu otwarcia ofert;
 4. sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny;
 5. w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach;
 6. o terminie ewentualnej aukcji i cenie wywoławczej oferenci zostaną powiadomieni w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, a także telefonicznie;
 7. zasady prowadzenia aukcji:
 1. licytację prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej,
 2. rozpoczynając aukcję Przewodniczący podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą,
 3. ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 50,00 zł (słownie: sto złotych), w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 4. uczestnicy zgłaszają swoje oferty ustnie,
 5. oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez Przewodniczącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona,
 6. po ustaniu postąpień Przewodniczący trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i udziela przybicia, ogłaszając imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał, a następnie zamyka aukcję.

 

 1. Termin zapłaty i zawarcia umowy sprzedaży
 1. nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub udzieleniu przybicia, na rachunek bankowy Gminy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział w Dusznikach-Zdroju nr 60 9523 1011 0200 0329 2002 0003;
 2. niezwłocznie po uiszczeniu ceny, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu ceny na rachunek Gminy, strony zawrą umowę sprzedaży;
 3. wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia umowy, przy

ul. Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju;

 1. nabywca zobowiązany jest do zabrania przedmiotu sprzedaży w ciągu 2 dni od daty zawarcia umowy;
 2. sprzedawca zastrzega sobie własność kontenera do chwili wydania przedmiotu sprzedaży;
 3. wszystkie koszty związane z nabyciem (w tym w szczególności odbiorem i transportem) przedmiotu sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

 1. Osoba do kontaktu, Artur Tucholski tel. 74 869 76 85

p.o. Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

Grzegorz Jung

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz Miasta oglasza przetarg pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.11.2023 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.11.2023 13:51