Duszniki-Zdrój, 20.11.2023 r.

 

 

PSZ.6220.7.2023.                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 803), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym oraz rozbudowie i przebudowie instalacji gazowej” położonego na dz. nr 73/3 obręb Wapienniki.

zawiadamiam  Strony postępowania

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju  w pok nr 23 (II piętro). Uwagi i wnioski składać można w  Biurze Obsługi Interesanta (codziennie w godzinach urzędowania) lub drogą e-mailową na adres: projekty@duszniki.pl.

 

 

p.o. Burmistrz Miasta

/-/ Grzegorz Jung

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o możlwiości zapoznania się z materiałem dowodowym
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.11.2023 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.11.2023 09:18

Rejestr zmian dokumentu