Duszniki-Zdrój, 14.11.2023 r.

PSZ.6220.6.2023.                                                

 

 

ZAWIADOMIENIE  BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ

 

    Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 , o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu dziesięciu budynków z funkcją usługową – aparthotel (typ1) wraz z drogami i infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 33, obręb Podgórze, gmina miejska Duszniki-Zdrój”

 

 

 

zawiadamiam  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania   decyzji  w sprawie jest Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.

 

Informuję, że wniosek o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z  dotychczasową dokumentacją sprawy oraz  raportem  o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  na środowisko,  wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w  Dusznikach-Zdroju, ul. Rynek 6, pok nr 23 , tel. 74/ 8697687 , w godz. pracy Urzędu tj.   od pon. do pt.  w godz. od 7.30  -  15.30

 

W związku z powyższym informuję o  możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  -

- w okresie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości

 

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać  również pocztą elektroniczną na adres duszniki@duszniki.pl

 

Zawiadomienie  zostaje umieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej : http://www.bip.duszniki.pl, a także w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

 

                                                                                  

 

                                                                                   p.o. Burmistrz Miasta  

                                                                      

                                                                                  /-/ Grzegorz Jung

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o przystąpieniu do przeprowadznia oceny oddziałwyania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.11.2023 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.11.2023 11:56

Rejestr zmian dokumentu