Protokół z konsultacji

 

Zarządzenie Nr 113/2023

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 12 września 2023

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy  

Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr, oświaty i organizacji pozarządowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               /-/ Sekretarz Gminy

                                                                                                                 Karolina Łuszczki

Ogłoszenie

Program

Formularz konsultacji

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. + protokół
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.09.2023 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.10.2023 08:03