OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę
o pracę osoby na stanowisko robotnika gospodarczego.

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój, Rynek 6

2. Określenie stanowiska: Robotnik gospodarczy.

3. Wymiar czasu pracy: Pełny etat.

4. Wymagania pracodawcy i zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

 1. Opis stanowiska pracy:
 • osoba zatrudniona na stanowisku robotnika gospodarczego dba o porządek oraz
  wykonuje proste naprawy na terenie miasta Duszniki-Zdrój,
 • wskazane jest posiadanie uzdolnień technicznych i predyspozycji do prac manualnych,
 • wykonujący zawód pracownika gospodarczego powinien znać i rozumieć podstawowe
  fakty, pojęcia i zależności oraz elementarne uwarunkowania wynikające ze specyfiki
  profesji, a w zakresie umiejętności powinna być to osoba potrafiąca wykonywać
  nieskomplikowane prace według prostej instrukcji oraz rozwiązywać typowe
  problemy w zakresie wykonywania prac porządkowych,
 • miejsce wykonywania obowiązków robotnika gospodarczego to teren miasta Duszniki-Zdrój,
 • Obowiązki na tym stanowisku zaliczane są do kategorii średnio ciężkich, przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej.
 1. Zadania zawodowe na stanowisku pracownika gospodarczego:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, m.in:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych, jak malowanie poręczy, ogrodzeń, ławek itp.,
 • dobieranie maszyn, urządzeń i narzędzi do realizacji powierzonych zadań
  gospodarczych i naprawczych,
 • oznaczanie taśmą ostrzegawczą miejsc niebezpiecznych,
 • wykonywanie drobnych napraw nawierzchni brukowej, małej architektury itp.

Obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego do pracy, m.in:

 • utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania
  porządku.

Organizowanie stanowiska pracy, a także wykonywanie prac zgodnie z przepisami
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 1. konieczne predyspozycje na stanowisku pracownika gospodarczego:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być samodzielna, gotowa do pracy
w zmiennych warunkach środowiskowych, a także nastawiona na wykonywanie
zleconych zadań i podporządkowanie względem przełożonych.

5. Wykształcenie:

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe.
Wymagane kompetencje można nabyć w drodze przyuczenia bezpośrednio na
stanowisku, a także w drodze zdobywanych doświadczeń w toku pracy.

Dodatkowe kwalifikacje – mile widziane prawo jazdy kat. B.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem – podpisany odręcznie,
 2. życiorys – curriculum vitae – podpisany odręcznie,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby
  rekrutacji oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik KLAUZULA
  INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW), potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 28 lutego 2023 roku do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                            Rynek 6

                            57-340 Duszniki-Zdrój

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko - robotnik gospodarczy”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

/-/ Zastępca Burmistrza

Paweł Gawlak

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ogłoszenie o naborze- pracownik gospodarczy
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.02.2023 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.02.2023 14:47

Rejestr zmian dokumentu