Duszniki-Zdrój, dnia 23.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503, 1846, 2185, 2747) oraz art. 49, art. 61 § 4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że w dniu 5 grudnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.

Postępowanie wszczyna się na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Paska, ul. Oleśnicka 15B, 50-320 Wrocław.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                             

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Piotr Lewandowski

                                                                                                                                                            

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.01.2023 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.01.2023 12:05

Rejestr zmian dokumentu