INFORMACJA O WYNIKACH

URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

stanowisko ds. promocji miasta

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie średnie,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 4. znajomość historii miasta i atrakcji turystycznych,
 5. umiejętność organizowania pracy własnej,
 6. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
 7. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa i zarządzanie pracą punktów Informacji Turystycznej,
 2. inicjowanie i realizacja wszelkich form informacyjnych i reklamowych służących promocji i rozwojowi Gminy,
 3. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie promocji i turystyki,
 4. administracja i aktualizacja stron internetowych oraz kont w mediach społecznościowych należących do Gminy,
 5. redagowanie informacji własnych dla środków publicznego przekazu,
 6. organizowanie i przygotowywanie udziału Gminy w obcych wydarzeniach promocyjnych typu targi, wystawy, prezentacje,
 7. dystrybucja materiałów wydawniczych,
 8. przygotowanie i rozsyłanie Newslettera,
 9. udzielanie rzetelnej, bezstronnej i kompetentnej informacji turystycznej skierowanej do gości i kuracjuszy przebywających w Dusznikach Zdroju,
 10. ścisła współpraca z punktami informacji turystycznej i gestorami bazy noclegowej oraz innymi podmiotami związanymi z szeroko rozumianą turystyką,
 11. dokładna znajomość, zbieranie i rozpowszechnianie informacji i materiałów na temat obiektów muzealnych, historycznych, przyrodniczych oraz obowiązkowa znajomość historii miasta,
 12. przyjmowanie, rozpowszechnianie i eksponowanie bezpłatnie materiałów promocyjnych miasta oraz przedsiębiorców działających w branży turystycznej na terenie Dusznik Zdroju,
 13. współpraca z miastami partnerskimi,
 14. organizowania komunikacji sezonowej „SKIbus”,
 15. organizacja i wykonywanie wszelkich zadań związanych z obsługą budżetu obywatelskiego.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku urzędniczym, w Biurze Promocji Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 9,
 2. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca w godzinach 8.00- 16.00 (według harmonogramu czasu pracy)
 5. w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska –wg wzoru
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022, Nr 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  wg wzoru,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – wg wzoru,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju dotyczącą przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na ponowne wykorzystanie danych osobowych w procesie przyszłej rekrutacji,
 10.     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie            pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie          obowiązków w wymiarze jednego etatu -  wg wzoru.
 11.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 13 stycznia 2023 roku do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.                                                                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds.promocji miasta + informacja o wynikach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.01.2023 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.01.2023 14:39