BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ 

 

ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.09.2022r. 8.12.2022 r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych  

 

Cena wywoławcza 19 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000 zł na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 23.01.2023r. Pieniądze w dniu 23.01.2023r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości, istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami  branżowymi i właścicielami sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/.

Ponadto określa się:

  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 29.01.2023  r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
/BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDROJ/ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.09.2022r. 8.12.2022 r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.12.2022 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.12.2022 11:20

Rejestr zmian dokumentu