Duszniki-Zdrój, 20.12.2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.

Postępowanie wszczęto na wniosek Tauron Dystrybucja S.A., ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kamińskiego, ul. Rędzińska 11, 54-106 Wrocław.

Projekt decyzji dostępny na stronie bip.duszniki.pl.

Strony mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, ul. Rynek 6 - Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. 21.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Piotr Lewandowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.12.2022 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2022 11:11

Rejestr zmian dokumentu