informacja o nierozstrzygnięciu naboru

URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko ds. inwestycji

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie średnie lub wyższe- administracja,
 7. doświadczenie zawodowe minimum 3 lata

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego  oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa gospodarki nieruchomościami,
 3. posługiwanie się dokumentacją techniczną i geodezyjną,
 4. umiejętność wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,
 5. dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietów MS Office,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Gminę,
 2. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji i remontów w zakresie obiektów budowlanych i drogowych realizowanych i finansowanych przez Gminę oraz współpraca z inspektorami nadzoru i wykonawcami,
 3. przygotowanie wniosków wraz z załącznikami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych,
 4. przygotowanie zgłoszeń robót budowalnych nie wzmagających wydania decyzji pozwolenia na budowę, realizowanych przez gminę,
 5. potwierdzenie gotowości robót lub obiektu od odbioru końcowego, powoływanie komisji odbioru i uczestnictwo w niej,
 6. kontrola nad usuwaniem usterek powykonawczych stwierdzonych w trakcie odbioru robót i odbiór ostateczny robót po usunięciu usterek,
 7. egzekwowanie zapisów umowy z wykonawcą robót w zakresie udzielonej przez niego gwarancji,
 8. wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych, wykonywanie kalkulacji robót, sporządzanie kosztorysów i dokumentacji przetargowych,
 9. prowadzenie postępowań dotyczących zamówień w przetargach podprogowych (poniżej 130 000 euro),
 10. opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań,
 11. wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza (podczas nieobecności Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza) i Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.
 12. współpraca w zakresie zadań realizowanych przez referat techniczno-inwestycyjny. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na stanowisku urzędniczym, w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6,
 2. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. praca w godzinach 7.30- 15.30
 5. w przypadku kandydata podejmującego pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, umowa o prace będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Podpisanie umowy zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska –wg wzoru,
 5. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022, Nr 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe –  wg wzoru,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – wg wzoru,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju dotyczącą przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na ponowne wykorzystanie danych osobowych w procesie przyszłej rekrutacji,
 10.     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie            pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie          obowiązków w wymiarze jednego etatu -  wg wzoru.
 11.      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 28 listopada 2022 roku do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.                                                                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- stanowisko ds. inwestycji+ informacja
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.11.2022 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.12.2022 15:26