Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022

 1. Wstęp i metryczka gminy.
 2. Demografia.
 3. Sieć szkół i placówek.
 4. Kadra nauczycielska.
 5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym.
 6. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 7. Finansowanie oświaty.
 8. Podsumowanie.

1. Wstęp i metryczka Gminy Duszniki-Zdrój

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) przedstawiamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, które jest jednym z najważniejszych a zarazem największych i bardzo trudnych zadań publicznych realizowanych przez samorząd.

System  edukacyjny,  aby  dobrze  spełniał  swoją  rolę  musi  być  dostosowany  do  bieżących  i  przyszłych  potrzeb  danej  społeczności.  Dotyczy  to  zarówno  procesu  kształcenia,  opieki  i wychowania, jak i warunków w jakich ten proces się odbywa.  Poniższa informacja ma zadanie w czytelny sposób przekazać jakie są osiągnięcia i trudności w prowadzeniu naszych jednostek oświatowych.

1.1 Metryczka Gminy Duszniki-Zdrój

Metryczka gminy

Dane z roku 2021

Dane z roku 2022

Liczba ludności w gminie

4072

(stan na 31.12)

4007

(stan na 31.08)

Budżet gminy (wykonanie za 2021, plan na 2022

31 815 449,32 zł

Plan według stanu na 16.09.2022:

94 251 017,37 zł

Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca

7 813,22 zł

23 521, 59 zł

Dochody własne gminy bez subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca

4811,98 zł

2 900, 73 zł

(stan na 31.08)

Otrzymana subwencja oświatowa

4 296 764,00 zł

 3 421 881, 00 zł

Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego ucznia

9 743, 22 zł

7 203, 96 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2021, plan 2022

8 477 974, 68 zł

9 652 598, 31 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie za 2021, plan na 2022 w przeliczeniu na jednego ucznia (razem z przedszkolem)

19 224, 43 zł

 

20 321,25 zł

 

Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół prowadzonych przez JST

441

(stan na 30.09.21)

475

(stan na 30.09.22)

2. Demografia

2.1 Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem

Sytuacja demograficzna w naszym mieście jest jednym z istotnych czynników, który bezpośrednio wpływa na kształt wykorzystania budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej z placówki oświatowych. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych ważna jest dla planowania przyszłego rozwoju sieci placówek, przede wszystkim planowania przyszłego zatrudnienia, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie przedszkola i szkoły. Wysokie koszty stałe utrzymania placówek oświatowych przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów powodują trudności w spełnieniu dwóch założeń – zapewnienia uczniom odpowiednich warunków kształcenia przy jednoczesnym dążeniu do zamknięcia budżetu przeznaczonego na oświatę w ramach otrzymywanej subwencji. Istotną przeszkodą w dążeniu do optymalnej pod względem kosztowym i zadaniowym polityki oświatowej jest także problem niżu demograficznego. Taki stan rzeczy wymusza konieczność podejmowania szeregu działań mających na celu uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, tak by sprostać silnej konkurencji i minimalizować efekt spadku liczby uczniów.

 

Oszacowania przyszłej liczby dzieci dokonano na postawie danych o urodzeniach na terenie gminy oraz przy założeniu, że wszystkie dzieci pójdą do przedszkola (bez brania pod uwagę migracji pomiędzy gminami). Liczbę osób w liceum przyjęto na podstawie średniej liczby młodzieży przyjmowanej do szkoły do tej pory.

Rok szkolny

Przedszkole
(3-5 latki)

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Szkoła podstawowa

Liceum

2019/2020

96

28

262

63

2020/2021

97

43

258

67

2021/2022

100

37

260

64

2022/2023

115

34

260

66

2023/2024

84

41

277

66

 

3. Sieć szkół i przedszkoli

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój jest organem prowadzącym dla Przedszkola w Dusznikach – Zdroju oraz Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach - Zdroju, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

3.1.Przedszkole

Gmina zaspokaja potrzeby wszystkich dzieci jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne. Liczba miejsc ogółem w przedszkolu zgodnie ze statutem wynosi 125. Do tej pory nie zdarzyło się, aby jakieś dziecko nie zostało przyjęte i gmina musiała wskazywać rodzicom inną placówkę.
W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola uczęszczało 130 dzieci, na dzień 30 września 2021 było zapisanych 115, w ciągu roku dopisanych 15 , wypisanych 7, stan na 31 lipca 2022r. to 123 dzieci, w tym 10 z Ukrainy (od marca do lipca ogółem uczęszczało do przedszkola 16 dzieci z Ukrainy).

 

           

Liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy w roku szkolnym 2021/2022

 

wychowankowie

oddziały

etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

etaty administracji (księgowa)

etaty obsługi

 

123

V

10,97

0,5

10,5

 

Średnia liczba wychowanków na oddział

Etaty nauczycieli na oddział

Średnia liczba wychowanków na etat nauczycielski

Średnia liczba wychowanków na etat administracji

Średnia liczba wychowanków na etat obsługi

 

24,6

1,9

12,95

246

11,75

 

             

 

W powyższej tabeli ujęte zostało1 dziecko 7 letnie. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może wynosić więcej niż 25 osób jednak po zmianie przepisów w związku z konfliktem na Ukrainie może ich być 28. Oddziały przedszkola muszą obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności (§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 poz.649 ze zm.)

3.2 Szkoła podstawowa

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2017 poz.649 ze zm.) liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25 osób jednak po zmianie przepisów w związku z konfliktem na Ukrainie może ich być 29. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego więcej niż 2 dzieci z danego obwodu klasę należy podzielić. W przypadku oddziałów integracyjnych liczba dzieci nie może przekraczać 20 osób w tym nie może być więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. Liczba uczniów w klasie od IV-VIII oraz liceum zostaje określona każdorazowo w arkuszu organizacyjnym szkoły, zaakceptowanym przez organ prowadzący.

W roku szkolnym 2021/2022 były utworzone: w klasie I 2 oddziały (16 i 18 uczniów), w klasie  II 2 oddziały (13 i 14 uczniów), w klasie III 2 oddziały (16 i 20 uczniów), klasa IV 2 oddziały (21 i 10 uczniów), w klasie V dwa oddziały (20 i 18 uczniów), w klasie VI 1 oddział (11 uczniów), w klasie VII 2 oddziały (20 i 14), w klasie VIII 3 oddziały (15 uczniów, 17 uczniów oraz 17 uczniów). Od marca funkcjonowały także 3 oddziały przygotowawcze: łączony klasy I-III – 19 uczniów, łączony klasy IV-VI – 17 uczniów, łączony klasy VII-VIII – 22 uczniów.

uczniowie

oddziały

Etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

Etaty administracji

Etaty obsługi

razem

w tym w odział integracyjnych

razem

w tym oddziały integracyjne

 Razem

 W tym liczba nauczycieli, wspomagających, (pomocy nauczyciela) w klasach integracyjnych

318

 

 

46

19

3

68,05

5

5,48

11,02

 

Średnia liczba uczniów na oddział

 

Etaty nauczycieli na oddział

 

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski

Średnia liczba uczniów na etat administracji

Średnia liczba wychowanków na etat obsługi

16,7

3,57

4,67

58

29

3.3 Liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego

W roku szkolnym 2021/2022 utworzone były 4 oddziały, z czego w I klasie było 15 uczniów
(w tym 7 sportowców)
, w II klasie 15 ( w tym 7 sportowców) w III klasie 37 uczniów (w tym 21 sportowców).

W LO z naszej szkoły podstawowej naukę kontynuowało 4 absolwentów. Uczniowie przyjęci z innych miast stanowili 73%.

Liczba uczniów

oddziały

Etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

Etaty administracji *

Etaty obsługi *

 

 

 

           67

 

 

 

 

4

 

17,68

 

2

 

3

 

Średnia liczba wychowanków na oddział

Etaty nauczycieli na odział

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski

Średnia liczba uczniów na etat administracji *

Średnia liczba uczniów na etat obsługi *

 

16,75

 

4,42

3,78

33,5

22,33

 

*  etaty wyłącznie obsługujące liceum, nie cały MZS

3.4 Organizacja dowożenia dzieci do szkół i przedszkola

Zgodnie z art. 39. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1730 ze zm.) do bezpłatnego dowożenia do szkoły uprawnione są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (5-6 latki) oraz uczniowie szkół podstawowych w klasach I – IV zamieszkujący ponad 3 km od szkoły i uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej powyżej
4 km od szkoły oraz wszyscy uczniowie niepełnosprawni.

 

 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klas  V-VIII

Uczniowie niepełnosprawni

Liczb uczniów dowożonych na koszt gminy w tym:

2

3

2

7

Zakontraktowany przewoźnik

2

3

2

5

Rodzice ze zwrotem kosztów

0

0

0

2

Koszty jakie poniosła gmina w związku z przewozami w roku szkolnym 2021/2022, wyniosły odpowiednio:

4. Kadra nauczycielska

Miejski Zespół Szkół posiada wykształconą kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 70% zatrudnionych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 zatrudniało na zastępstwo  dwóch nauczycieli. Vacat został tylko na zastępstwo psychologa- 4 godziny, które przedszkole wykorzystuje na zajęcia z logopedą. Żaden nauczyciel nie odszedł na emeryturę i żaden nie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia.

W gminie pracuje łącznie 73 nauczycieli. Należy zaznaczyć, że obowiązkowa tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktycznych, nie jest taka sama dla wszystkich. Pensum nauczyciela, zależne od typu, rodzaju szkoły oraz zajmowanego stanowiska przedstawione jest w wykazie zawartym w Karcie Nauczyciela.

W naszej gminie pensum nauczyciela:

 • przedszkola, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami 6-latków to 25 godzin,
 • pensum nauczyciela przedszkola który pracuje z 6-latkami to 22 godziny,
 • pensum nauczycieli w szkołach podstawowych i liceach to 18 godzin,
 • pensum dla pedagoga, psychologa oraz nauczyciela wspierającego proces dydaktyczny i logopedy wynosi 20 godz.,
 • pensum dla wychowawcy świetlicy – 26 godz.,
 • pensum dla wychowawcy w internacie – 30 godz., 
 • nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych mają najwyższe pensum – 30 godzin.

 

4.1 Średnia struktura zatrudnienia w 2021 r.

 

Liczba etatów według stopnia awansu zawodowego w Miejskim Zespole Szkół

 

miesiąc

Liczba etatów

       

Stopień awansu zawodowego

       

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

       

styczeń

1,61538

8,59362

11,87779

27,88148

 

     

luty

1,61538

8,21556

11,74445

27,88148

 

     

marzec

1,61538

8,69889

10,71112

27,85000

 

     

kwiecień

1,61538

8,64889

10,91112

27,98333

 

     

maj

1,61538

8,34889

10,24445

27,78333

 

     

czerwiec

1,61538

7,46079

10,21112

27,43571

 

     

lipiec

1,61538

7,69889

10,94445

27,77870

 

     

sierpień

1,36923

7,69889

11,27778

27,77870

 

     

wrzesień

0,35354

9,01353

10,00909

27,68098

 

     

październik

0,55556

9,15444

10,78095

27,95608

 

     

listopad

1,15556

8,42111

10,68889

27,18704

 

     

grudzień

2,00001

7,33778

9,72222

27,80000

 

     

 

 

 

 

 

 

     

średnia (styczeń-grudzień)

1,39513

8,27427

10,76029

27,74974

       

średnioroczna

1,39513

8,27427

10,76029

27,74974

       

Liczba etatów według stopnia awansu zawodowego w Przedszkolu

 

 

4.2. Faktyczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli w danym stopniu awansu

Wydatki poniesione na wynagrodzenia

Stopień awansu zawodowego w Miejskim Zespole Szkół

       

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

       

Razem poniesione wydatki na wynagrodzenia

59 756,34

440 995,72

732 693,10

2 485 271,28

       

wynagrodzenie zasadnicze

49 151,19

287 615,21

437 742,40

1 329 027,98

       

Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust.  1 (razem)

10 605,15

153 380,51

294 950,70

1 156 243,30

       

w tym:

 

 

 

 

       

dodatek za wysługę lat

3 440,53

30 893,44

78 149,93

263 639,43

       

dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej

0,00

0,00

0,00

27 058,33

       

dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu

0,00

0,00

840,00

2 362,22

       

dodatek wychowawcy klasy

0,00

5 698,57

5 570,39

57 275,71

       

dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatek funkcyjny dla nauczyciela konsultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatek za warunki pracy

62,48

0,00

0,00

107,34

       

dodatek za pracę w warunkach uciążliwych

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych

0,00

202,25

597,09

1 996,15

       

dodatek motywacyjny

0,00

10 445,62

11 940,37

108 076,33

       

dodatek służbowy

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatek specjalistyczny/specjalny

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatek z tytułu posiadania stopnia służbowego

0,00

0,00

0,00

0,00

       

dodatek zadaniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

       

nagroda jubileuszowa

0,00

5 841,97

15 100,94

45 614,56

       

nagroda ze specjalnego funduszu nagród

0,00

0,00

0,00

0,00

       

zasiłek na zagospodarowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

       

odprawa emerytalna, rentowa

0,00

0,00

0,00

0,00

       

odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art.20 ust.2 i art.28 KN

0,00

0,00

14 299,80

0,00

       

inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli dot. warunków pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

       

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

2 841,63

37 687,18

83 844,93

356 616,45

       

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 651,42

26 303,11

50 124,81

174 580,87

       

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

552,73

25 784,31

16 098,19

88 736,78

       

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

0,00

0,00

4 925,59

0,00

       

wynagrodzenie za czas nieobecności w czasie której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

280,10

381,02

772,83

1 242,76

       

wynagrodzenie za czas choroby do 14 dni/do 33 dni płatne z budżetu jednostki

1 776,26

10 143,04

12 685,83

28 936,37

       

inne wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

       

 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia

Stopień awansu zawodowego w Przedszkolu

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Razem poniesione wydatki na wynagrodzenia

44 079,34

170 416,68

81 105,18

223 608,09

Wynagrodzenie zasadnicze

31 843,28

106 841,88

53 907,58

130 588,70

Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust.  1 (razem)

12 236,06

63 574,80

27 197,60

93 019,39

w tym:

 

 

 

 

dodatek za wysługę lat

1 774,16

12 808,60

8 891,07

27 995,65

dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej

0,00

750,00

0,00

8 425,00

dodatek opiekuna stażu

0,00

0,00

0,00

705,14

dodatek wychowawcy klasy

3 421,07

10 350,00

3 290,00

10 085,71

dodatek nauczyciela doradcy metodycznego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek nauczyciela konsultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek za warunki pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek za uciążliwość pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek motywacyjny

0,00

6 172,89

780,00

9 372,56

dodatek służbowy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek specjalistyczny/specjalny

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek z tytułu posiadania stopnia służbowego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek zadaniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

nagroda jubileuszowa

0,00

0,00

3 545,44

0,00

nagroda ze specjalnego funduszu nagród

0,00

0,00

0,00

0,00

zasiłek na zagospodarowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

wysokość odprawy emerytalnej i rentowej

0,00

0,00

0,00

0,00

odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art.20 ust.2 i art.28 KN

0,00

0,00

0,00

0,00

inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli dot. warunków pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

3 058,42

10 320,16

2 498,21

9 944,43

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 754,21

13 134,74

5 328,71

17 714,10

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

696,20

1 303,20

242,95

2 204,34

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenie za czas nieobecności w czasie której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

117,50

1 236,96

426,88

268,11

wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego płatnego przez płatnika składek

1 414,50

7 498,25

2 194,34

6 304,35

inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

premia

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

0,00

0,00

0,00

0,00

inne wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4.3. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych (stan na dzień 30-09-2021).

 

Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli

Nazwa placówki

stażystów

kontraktowych

mianowany

dyplomowany

Przedszkole

12

6,5

6

10

Szkoła Podstawowa

0

7,45

33,89

76,20

Liceum

0

0

20,67

41,59

5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym

5.1 Komentarze dyrektorów:

            W roku szkolnym 2021/22 szkoła pozyskała kwotę 24.084,78 zł zł. Kwota ta pochodziła z darowizn oraz wynajmów sal.

Projekty szkoły z udziałem Organu Prowadzącego

Projekt MEiN „Laboratoria  Przyszłości” – 78.600,00 zł

Projekt MEiN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł

Projekt MEiN „Aktywna Tablica” – 14.000,00 zł

Projekt „Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 321 044,98 zł.

Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 9868, 29 zł. W ramach tej kwoty zakupiono 2 laptopy, książki do biblioteki, mapy, gry oraz urządzenie do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach remontów przeprowadzono odnowienie łazienek na kwotę 7380 zł. W związku z uszkodzeniem kotła gazowego w gmachu Liceum dokonano jego wymiany. Inwestycja pochłonęła kwotę 55 257,75 zł. 

            W przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 wykonano remont jednej sali zajęć i pomieszczenia biurowego. W najbliższym czasie konieczny jest remont tarasów w ogrodzie przedszkolnym, kruszących się gzymsów od strony ogrodu. Po raz kolejny został wykonana naprawa dachu, po silnych wiatrach oderwany został fragment papy. Pomoce dydaktyczne kupowane są sukcesywnie w mniejszych lub większych ilościach. Odczuwany jest jednak brak zabawek, których pomimo corocznego uzupełniania zawsze jest niewystarczająco.

5.2 Internat

Gmina zapewnia miejsca w internacie dla uczniów realizujących szkolenie sportowe w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Wynajmowane pomieszczenia w pełni odpowiadają wymogom sanitarnym. W Internacie w roku szkolnym 2021/2022 zamieszkiwało 6 uczniów. Rozwój szkoły, włączenie nowych dyscyplin sportowych do oferty Liceum, spowoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca w internacie i wynajmowany obiekt może okazać się niewystarczający. W strategii miasta należy uwzględnić pozyskanie pomieszczeń na lokalizację internatu.

Koszty poniesione przez gminę w związku z zakwaterowaniem 6 uczniów oraz jednego opiekuna w roku szkolnym 2021/2022 wyniosły 74 771 zł. 

5.3. Kontrole zewnętrzne

W roku szkolnym 2021/2022 w Miejskim Zespole Szkół przeprowadzonych było 5 kontroli zewnętrznych:

 1. kontrolna stanu technicznego budynku (roczny przegląd),
 2. kontrola pod względem, BHP,
 3. dwukrotna kontrola stanu sanitarnego szkoły,
 4. kontrola sanepidu stołówki szkolnej,
 5. kontrola PIP- rozliczenie godzin ponadwymiarowych podczas pandemii.

Przeprowadzone kontrole wykazały drobne odstępstwa od wskazań, wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W Przedszkolu przeprowadzono trzy kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jedna pionu żywieniowego. Jedna sal i pomieszczeń. Jedna z realizacji programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”. Protokoły pokontrolne bez zaleceń i postępowań administracyjnych, ze wskazaniem na konieczny remont tarasów w ogrodzie przedszkolnym.

6. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Komentarze dyrektorów:

W klasach MZS z opinią psychologiczno-pedagogiczną jest ponad 87 uczniów. 23 uczniów ma orzeczenia PPP. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz fragmentarycznymi zaburzeniami poznawczymi.
W 2 semestrze przybyło dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Większość uczniów otrzymała promocję do następnej klasy, jednak zaległości niektórych z nich są bardzo duże. Przyczyną jest zdalna forma nauczania.     Dla wszystkich uczniów zorganizowano pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Objęto nią 156 uczniów Szkoły Podstawowej i 34 uczniów Liceum. W trakcje nauczania zdalnego większość nauczycieli i specjalistów udzielała konsultacji i wsparcia uczniom jak i rodzicom (głównie telefonicznie i z wykorzystaniem programu konferencyjnego ZOOM). Dla uczniów ze szczególnymi trudnościami edukacyjnymi zorganizowano zajęcia wyrównawcze i edukacyjne na terenie szkoły. Niepokojąca jest obniżona frekwencja uczniów w trakcie nauczania zdalnego. Poważnym problem jest rosnąca liczba uczniów z akcentami depresyjnymi wywołanymi izolacją w czasie pandemii. Nastąpiło pogorszenie relacji rówieśniczych.
W planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2021/22 zostały uwzględnione wszystkie problemy wywołane pandemią. Działania będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

Przedszkole realizowało podstawę programową korzystając z programów „Tropiciele”, „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP oraz „Ciekawa zabawa” wydawnictwa Nowa Era. Braliśmy udział w projektach ogólnopolskich: „Piękna nasza Polska cała”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Uczymy dzieci programować”. Braliśmy także udział w gminnym konkursie ekologicznym- w ramach nagrody wszystkie dzieci w czerwcu wyjechały na wycieczki autokarowe, młodsze do wioski indiańskiej w Waliszowie, starsze do kopalni złota w Złotym Stoku. Przedszkolaki uczestniczyli również w projekcie realizowanym przez Miejski Zespół Szkół – Chopinalia „Na skrzydłach wolności”. Dodatkowo dzieci wzięły udział w dwóch konkursach zewnętrznych: Szczytniańska wiosna- konkurs piosenki oraz „Mój bohater z bajki pomagajki”. Sami zorganizowaliśmy: konkurs rodzinny -wykonanie plakatu z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi, przegląd „Mam Talent”- występy przygotowane i nagrane przez rodziców, konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w naszym regionie”, ozdoba bożonarodzeniowa. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni, nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz Gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.

W roku szkolnym 2021/2022 była realizowana innowacja pedagogiczna „Zakodowany ekolog” - przygotowana i realizowana przez jednego z nauczycieli. Realizowano programy własne przygotowane przez zespoły nauczycieli: program zdrowotny, ekologiczny, czytelniczy, wychowawczy. W szczególny sposób obchodzono: Święto pszczoły; Dzień kolorowej skarpetki, Dzień Edyty Stein, Dzień Rodziny, Niebieski dzień autyzmu.

Jeżeli chodzi o wyrównanie szans edukacyjnych to w roku szkolnym 2021/2022  to w pierwszym półroczu pracowało 5 zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w drugim półroczu już 8 . Dwa zespoły na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym na podstawie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych IPET,  cztery na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeden zespół pracował z dzieckiem ze spektrum autyzmu z Ukrainy , dziecko było w trakcie badań poradni w celu przetłumaczenia orzeczenia w języku ukraińskim. Z 10 dzieci była prowadzona praca indywidualna w grupach.

Odbyło się 14 spotkań zespołów, w celu zapoznania rodziców z pracą zespołu lub podsumowujących pracę zespołów. Głównym celem zajęć było umożliwienie dzieciom rozwijania indywidualnych potrzeb edukacyjnych, przezwyciężanie trudności, umożliwienie lepszego funkcjonowania w grupie przedszkolnej, osiąganie pozytywnych wyników edukacyjnych oraz osiąganie gotowości szkolnej. Biorąc pod uwagę założenia oraz wyznaczone cele pracy wyrównawczej, kompensacyjnej, terapeutycznej, rewalidacyjnej stosowane były różne formy oraz metody pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Jeśli chodzi o zajęcia z logopedą to przebadano 57 dzieci, z czego 37 zakwalifikowano do zajęć. 13 dzieci  ukończyło zajęcia uzyskując pełną automatyzację prawidłowej wymowy. Pozostałe dzieci będą kontynuowały zajęcia w przedszkolu lub w szkole.

6.1 Tygodniowa liczba godzin i uczniów na zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

Nazwa

Świetlica

 

Koła przedmiotowe

Zajęcia sportowe

Liczba godzin

Liczba uczniów

Liczba godzin

Liczba uczniów

Liczba godzin

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa

68

82

9

88

10

54

Liceum

x

x

4

24

2

15

6.2 Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych

 

Zajecie wyrównawcze

Zajęcia rewalidacyjne

Logopedia

Indywidualny tok nauki

Nauczanie indywidualne

Szkoła podstawowa

2

17

52

8

1

Liceum

-

3

-

4

1

Sumaryczne koszty poniesie przez gminę w szkole podstawowej

21.039,90 zł

86.751,00 zł

41.340,00 zł

0

34.311,60 zł

Sumaryczne koszty poniesie przez gminę w liceum

0

23.305,80 zł

0

0

32.153,60 zł

W związku z sytuacja związaną covid-19 oraz zdalnym nauczaniem zindywidualizowane ścieżki nauki nie były w pełni realizowane.

 

 

6.3 Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i bibliotekarza.

 

Pedagog

psycholog

doradca zawodowy

bibliotekarz

Liczba godzin

 

Liczba ucz-
niów korzy-
stają-
cych

Licz-ba go-
dzin

Liczba uczniów korzysta-
jących

Licz-
ba go-
dzin

Liczba uczniów korzysta-
jących

Licz-
ba go-
dzin

Liczba uczniów korzysta-
jących

Szkoła podsta-wowa

30

156

-

-

50 rocznie

83

15

318

LO

10

34

10

20

5 rocznie

24

15

67

Średnia na ucznia w SP

0,09

49,1%

-

-

0,52

26%

0,06

100%

Średnia na ucznia w liceum

0,15

50,7%

0,01

29,8%

0,2

35,8%

0,22

100%

 

 

6.4 Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty są wyższe niż średnie w powiecie kłodzkim z języka angielskiego.

 

Nazwa

J. polski

Matematyka

Angielski

Liczba uczniów

47

47

47

Średni wynik % szkoła

51%

45%

63%

Powiat kłodzki

54%

47%

61%

 

 

6.5 Średnie wyniki z egzaminów maturalnych

 

Średnie wynik matur z języka polskiego oraz angielskiego są wyższe niż średnie w powiecie, województwie jak i całej Polsce. Trochę gorzej wypadł egzamin z matematyki

 

Nazwa

J. polski

Matematyka

Angielski

Liczba uczniów

7

7

7

Średni wynik % szkoła

57%

55%

79%

Powiat kłodzki

50%

49%

72%

Woj. dolnośląskie

53%

55%

78%

Polska

54%

57%

76%

 

6.6 Promocja uczniów

Liczba uczniów ogółem

Świadectwo z wyróżnieniem

Egzaminy poprawkowe

Niepromowani

 

liczba uczniów

% uczniów

liczba uczniów

% uczniów

liczba uczniów

% uczniów

Szkoła Podstawowa

30

9,4%

1

0,3%

1

0,3%

Liceum

7

10,4%

7

10,4%

3

4,5%

                 

 

6.7 Frekwencję w szkole i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania

Frekwencję uczniów liczymy sumując godziny absencji niezależnie od jej przyczyn i kwalifikacji (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej). Zaznaczyć jednak należy, że rok szkolny 2021/2022 z powodu covid-19 był szczególnym rokiem, w którym większość zajęć odbywała się zdalnie.

Liczba uczniów ogółem

Frekwencja %

Nieodpowiednia lub naganna roczna klasyfikacyjna

ocena zachowania

Liczba uczniów

% uczniów

Szkoła Podstawowa

83,5%

1

0,3%

Liceum

69,2%

7

10,4%

 

6.8 Wsparcie materialne dla uczniów

Pomoc materialna stanowi najważniejszą formę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin najuboższych i znaczący instrument wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Celem pomocy materialnej jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych- nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dusznik-Zdroju prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Za wnioski o dofinansowanie podręczników odpowiada szkoła. W 2021 r. na podręczniki otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 34.493,87 zł

Liczba korzystających uczniów

 

Stypendia szkolne

Zasiłki szkolne

Dofinansowanie posiłków w szkole z programu „Posiłek w domu i szkole”

Dofinasowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkole

Szkoła podstawowa

7

0

2

120

Liceum

8

0

3

6

 

Odmienny charakter od wsparcia materialnego opisanego w powyższej tabeli mają stypendia motywacyjne uczniów osiągających sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne. W roku szkolnym 2021/2022 gmina sfinansowała 12 stypendiów (wszystkie sportowe). Na ten cel gmina przeznaczyła  kwotę 35 400 zł (cały rok szkolny).

6.9 Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poniższa tabela informuje o uczniach, których orzeczenie zostało dostarczone do gminnej jednostki oświatowej.

 

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Liceum

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2

19

4

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie

kształcenia specjalnego uczęszczający

do oddziałów ogólnodostępnych

2

5

4

 

7. Finansowanie oświaty

Na wydatki oświatowe ogółem składają się koszty utrzymania szkół i placówek prowadzonych przez naszą gminę, w tym również związane z remontami i inwestycjami, koszty dotacji przekazywanych jednostkom oświatowym, a także uzyskane dotacje. Poziom finansowania bazy oświatowej tj. infrastruktury i wyposażenia placówek stanowi jeden z czynników determinujących efektywność realizacji zadań edukacyjnych.

Niezmiennie co roku największym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej, jednak ogólna kwota wydatków na edukację to również środki własne Gminy, a także zewnętrzne źródła finansowania tj. dotacje w tym z programów rządowych, projektów unijnych oraz pozyskiwane w ramach rezerwy subwencji oświatowej.

Źródła finansowania zadań oświatowych Gminy Duszniki-Zdrój – 2021 r.:

Subwencja oświatowa w 2021 r.

Środki własne

Dotacje oświatowe

Laboratoria przyszłość

4 296 764,00 zł

358 238, 33 zł

78 600, 00 zł

 

Wydatki ogółem na oświatę  w 2021 r.

Dochody na oświatę 2021 r.

Różnica

8 147 681, 92 zł

4 7 33 602, 33 zł

3 414 079, 59 zł

Wydatki te wykazano w ujęciu roku budżetowego z uwagi na fakt, że szkoły planują wydatki na dany rok budżetowy, a nie rok szkolny. W przypadku części kosztów ujęcie w skali roku szkolnego byłoby nieadekwatne do faktycznie ponoszonych wydatków.
W roku szkolnym 2021/2022 dla MZS otrzymaliśmy dotacje w ramach projektów MEiN, które w powyższych tabelkach nie zostały uwzględnione ponieważ wpłynęły do nas w 2022r.:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000,00 zł,

Aktywna Tablica – 14.000,00 zł,

Oraz kwotę 321 044,98 zł. w ramach projektu „Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi, Oddziałami Integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny inwestuje w kompetencje kluczowe uczniów” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Podsumowanie

Komentarz dyrektorów:

W ostatnich dwóch latach zauważamy mniejszą liczbę uczniów w klasach I Szkoły Podstawowej. W roku szkolnym 2021/22 w klasach I uczyło się tylko 27 uczniów. Nabór przeprowadzony do klas na rok szkolny 2022/23 był na identycznym poziomie 27 uczniów. W przyszłości przełoży się to niekorzystnie na nabór do dusznickiego Liceum. Problem z naborem do Liceum wystąpi też w roku szkolnym 2024/25, kiedy do szkoły trafi rocznik, który jest małoliczny w związku z wprowadzonym w 2015 roku obowiązkiem szkolnym dla sześciolatków, a w kolejnych latach ustaleniem ponownie obowiązku szkolnego dla uczniów siedmioletnich. Przed szkołą pojawił się nowy problem związany z migracją uchodźców z Ukrainy. W kulminacyjnym momencie na przełomie marca i kwietnia 2022 r. w całym Zespole uczyło się 95 uczniów z Ukrainy. Szkoła uruchomiła 3 oddziały przygotowawcze na poziomie klas 1-3, 4-6 i 7-8. W Liceum uczniowie z Ukrainy trafili do oddziałów ogólnodostępnych. Zorganizowano dla nich dodatkowe lekcje nauki języka polskiego. Komunikację z uczniami i ich rodzicami ułatwiły dwie nauczycielki biegle władające językiem ukraińskim. Na przełomie maja i czerwca część dzieci zmieniła miejsce pobytu i opuściła szkołę. Ciągłe zmiany w liczebności uczniów z Ukrainy utrudniały pracę i uniemożliwiły klasyfikację znacznej części uczniów-obcokrajowców.

 

Największym problem z którym borykało się przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 były zalecenia sanepidu zabraniające wchodzenia rodziców do budynku. Spowodowało to dodatkowe, bardzo absorbujące zajęcie dla pracowników obsługi, poranne rozbieranie i popołudniowe ubieranie dzieci, zwłaszcza w okresie zimowym. Od czerwca rodzice wchodzili już do szatni, a w momencie rozpoczęcia dyżuru wakacyjnego wchodzili do budynku Ograniczenia spowodowane stanem epidemicznym uniemożliwiły większe zaangażowanie przedszkola we współpracę z innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy. Od marca pojawiły się też dzieci z Ukrainy (spora rotacja, zapisywanie, nie zgłaszanie rezygnacji). Po stabilnej sytuacji w czerwcu i lipcu nastąpiło ponowne duże zainteresowanie i zapisywanie na rok szkolny 2022/2023.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.10.2022 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.10.2022 08:48

Rejestr zmian dokumentu