Duszniki-Zdrój, 20.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. pz. 503, 1846) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie ulicy Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39, AM-9, obręb Centrum.”

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, działającej przez pełnomocnika Panią Jowitę Kędzierską, ul. Spółdzielcza 24/4, 57-300 Kłodzko.

Projekt decyzji dostępny na stronie bip.duszniki.pl.

Strony mają prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów oraz składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, ul. Rynek 6 - Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. 21.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z-ca Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Paweł Gawlak

                                                                                                                                                            

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ulicy Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39, AM-9, obręb Centrum.”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.10.2022 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.10.2022 13:42

Rejestr zmian dokumentu