INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD MIEJSKI W DUSZNIKACH-ZDROJU,
RYNEK 6 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: animacja kultury, nauki humanistyczne
  i sztuka, muzyka i sztuki sceniczne, kulturoznawstwo, zarządzenie i marketing),
 7. staż pracy co najmniej 5 lat w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu,
 8. brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 289 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej,
 2. znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów, znajomość ustawy: o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych (w szczególności przepisów dotyczących gospodarki finansowej w instytucjach kultury), o organizowaniu imprez masowych oraz prawa zamówień publicznych,
 3. umiejętność współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami,
 4. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem, a także predyspozycje od organizowania imprez kulturalnych, sportowych,
 5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
 6. preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 7. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
 8. umiejętność obsługiwania komputera w zakresie pakietów biurowych,
 9. prawo jazdy kat. B. i dysponowanie samochodem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w sposób zmierzający do realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności tej instytucji oraz program jej działania,
 2. reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,
 3. odpowiedzialność za całokształt swojej pracy oraz pracy podległego personelu,
 4. ustalenie regulaminu pracy określającego organizację i porządek w procesie pracy oraz określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
 5. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami,
 6. realizowanie w praktyce założeń marketingowych w kulturze i sporcie, tworząc właściwy wizerunek MOKiS, oraz docierając z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców,
 7. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury i sportu,
 8. prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z organizacją imprez,
 9. ponoszenie odpowiedzialności za opracowanie na bazie posiadanych środków finansowych planu działalności zabezpieczającej podstawowe potrzeby kulturalno-sportowe mieszkańców.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. zatrudnienie na podstawie powołania na okres 7 lat,
 2. zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzielności kulturalnej przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno- finansowe  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz program jego działania,
 3. odmowa zawarcia przez kandydata umowy powoduje jego niepowołanie na stawisko dyrektora,
 4. miejsce pracy: Rynek 6 Duszniki-Zdrój
 5. wymiar czasu pracy: pełny etat
 6. wynagrodzenie zgodne z art. 31 ustawy z dnia 25 października 2991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz. 194 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 poz. 1798).
 7. przewidywany termin zatrudnienia 14.11.2022 r.

5.Wymagane dokumenty:

 1. proponowana wizja działalności i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz ze strukturą organizacyjną uwzględniając opcję wyłączenia „sportu” i przejęcie zadań związanych z promocją miasta,
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające okres zatrudnienia,
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy, (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z  oryginałem)
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o braku ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju dotyczącą przetwarzania danych osobowych wraz ze zgodą na ponowne wykorzystanie danych osobowych w procesie przyszłej rekrutacji,
 10.     oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie            pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie          obowiązków w wymiarze jednego etatu.

     6. Informację o sposobie udostępnienia przez organizatora dokumentów i informacji

Z  warunkami organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju w godzinach pracy urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Gminy Duszniki-Zdrój, w okresie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia upływu terminu składania ofert.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do
28 października 2022 r.
do  godz.15:00

 

pod adresem:      Urząd Miejski

                               Rynek 6

                               57-340 Duszniki-Zdrój

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

           Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6  (pok. 6) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.duszniki.pl.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.duszniki.pl.) oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.                           

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju+ wyniki
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.10.2022 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.11.2022 15:12