Duszniki-Zdrój, dnia 13.10.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503, 1846) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

ZAWIADAMIAM

Strony postępowania, że w dniu 29 sierpnia 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”

Postępowanie wszczyna się na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Kamińskiego SGK Projekt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rędzińska 11, 54-106 Wrocław.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022 r. poz. 1301) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                

Z-ca Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                          /-/ Paweł Gawlak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.10.2022 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.11.2022 08:03

Rejestr zmian dokumentu