Zarządzenie Nr 90/2022

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 19 września 2022

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu  

                    współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi

                   oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                    na 2023 rok.

 

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy  

Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr, oświaty i organizacji pozarządowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

OGŁOSZENIE

PROJEKT PROGRAMU

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2022 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.09.2022 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.09.2022 14:37