Zarządzenie Nr 05/2022
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 31 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej i klasy czwartej sportowej  szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Duszniki – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klasy czwartej szkoły mistrzostwa sportowego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki-Zdrój.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/2022

Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój

 z dnia 31.01.2022 r.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ DUSZNIKI-ZDRÓJ

NA ROK SZKOLNY 2022/23

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca do

25 marca 2022 r.

 

Od 15 czerwca do 22 czerwca 2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 28 marca do

01 kwietnia 2022 r.

Od 23 do 28 czerwca 2022 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04 kwietnia 2022 r.

29 czerwca 2022 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

05 kwietnia do 15 kwietnia 2022 r.

Od 30 czerwca do 05 lipca 2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2022 r.

06 lipca 2022 r.

6

Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

21 kwietnia 2022 r.

Od 07 lipca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 05/2022

Burmistrza Miasta Duszniki – Zdrój

z dnia 31.01.2022 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO IV KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

 PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ DUSZNIKI-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2022/23

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 marca do

25 marca 2022 r.

 

Od 13 maja do 20 maja 2022 r.

2

Próba sprawności fizycznej.

UWAGA

Do próby sprawnościowej przystępują ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

31 marca do 08 kwietnia 2022 r.

Od 24 do 27 maja 2022 r.

 

3

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawnościowej.

11 kwietnia 2022 r.

30 maja 2022 r.

4

Opublikowanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej.

12 kwietnia 2022 r.

31 maja 2022 r.

5

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy sportowej.

13 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.

01 do 03 czerwca 2022 r.

6

Opublikowanie listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej.

20 kwietnia 2022 r.

06 czerwca 2022 r.

7

Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Od 21 kwietnia 2022 r.

Od 07 czerwca 2022 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do szkoły podstawowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2022 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.02.2022 11:31

Rejestr zmian dokumentu