Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021

 1. Wstęp i metryczka gminy.
 2. Demografia.
 3. Sieć szkół i placówek.
 4. Kadra nauczycielska.
 5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym.
 6. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 7. Finansowanie oświaty.
 8. Podsumowanie.

1. Wstęp i metryczka Gminy Duszniki-Zdrój

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 lit. b – f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

            Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Gminy oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób gmina wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans oświatowych dzieci i młodzieży.

1.1 Metryczka Gminy Duszniki-Zdrój

Metryczka gminy

Dane z roku 2020

Dane z roku 2021

Liczba ludności w gminie

stan na 31.12.

4180

4107

(stan na 31.08)

Budżet gminy (wykonacie za 2020, plan na 2021

31 955684,64 zł

Plan: 35 424 856, 21 zł

Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca

7 644,90 zł

8 625,50 zł

Dochody własne gminy bez subwencji oświatowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca

18 569 903,87 zł

11 623 216,07 zł

(stan na 31.08)

Otrzymana subwencja oświatowa

4 173 007,00 zł

32 49 470 zł

Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego ucznia

9 377,54 zł

7 351,74 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie 2020, plan 2021

76 847 50,17 zł

64 97 219,22 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 854 (wykonanie za 2020, plan na 2021 w przeliczeniu na jednego ucznia (razem z przedszkolem)

17 269,10 zł

1 469,59 zł

Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół prowadzonych przez JST według stanu na 30.09

445

442

2. Demografia

2.1 Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem

 

Oszacowania przyszłej liczby wychowanków przedszkola dokonano na postawie danych o urodzeniach na terenie gminy oraz przy założeniu, że wszystkie dzieci pójdą do przedszkola (bez brania pod uwagę migracji pomiędzy gminami. Liczba osób w liceum przyjęto na podstawie średniej liczby młodzieży przyjmowanej do szkoły do tej pory.

 

Rok szkolny

Przedszkole (3-5 latki)

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Szkoła podstawowa

Liceum

2019/2020

96

28

262

63

2020/2021

97

43

258

67

2021/2022

100

37

260

64

2022/2023

104

36

260

65

3. Sieć szkół i przedszkoli

W Dusznikach-Zdroju mamy jedno  przedszkole oraz jeden Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. B. Czecha i H. Marusarzówny oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

3.1.Przedszkole

Gmina zaspokaja potrzeby wszystkich dzieci jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne. Liczba miejsc ogółem w przedszkolu zgodnie ze statutem wynosi 125. Do tej pory nie zdarzyło się, aby jakieś dziecko nie zostało przyjęte i gmina musiała wskazywać rodzicom inną placówkę.
W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszczało 117 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 przyjętych jest łącznie 115 dzieci. Nie ma w tej chwili obawy, aby w kolejnych latach  wystąpił problem z brakiem miejsc w przedszkolu.

           

Liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie gminy w roku szkolnym 2020/2021

 

wychowankowie

odziały

etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

etaty administracji (księgowa)

etaty obsługi

 

117

V

10,97

0,5

10,5

 

Średnia liczba wychowanków na oddział

Etaty nauczycieli na odział

Średnia liczba wychowanków na etat nauczycielski

Średnia liczba wychowanków na etat administracji

Średnia liczba wychowanków na etat obsługi

 

23,4

1,9

12,2

234

11,15

 

             

 

W powyższej tabeli ujęte zostały 4 dzieci 7 letnich. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może wynosić więcej niż 25. Oddziały przedszkola muszą obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności (§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz. U. z 2017 poz.649 ze zm.)

3.2 Szkoła podstawowa

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2017 poz.649 ze zm.) liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25 osób. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego więcej niż 2 dzieci z danego obwodu klasę należy podzielić. W przypadku oddziałów integracyjnych liczba dzieci nie może przekraczać 20 osób w tym nie może być więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. Liczba uczniów w klasie od IV-VIII oraz liceum zostaje określona każdorazowo w arkuszu organizacyjnym szkoły, zaakceptowanym przez organ prowadzący.

W roku szkolnym 2020/2021 były utworzone: w klasie I 2 oddziały (12 I 13 uczniów), w klasie  II 2 odziały (18 i 21 uczniów), w klasie III 2 odziały (17 i 14 uczniów), klasa IV 2 odziały (21 i 18 uczniów), w klasie V jeden odział (12 uczniów), w klasie VI 2 oddziały (19 i 14 uczniów), w klasie VII 3 odziały (15 uczniów, 17 uczniów oraz 18 uczniów), w klasie VIII 2 odziały (13 i 16 uczniów).

uczniowie

odziały

Etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

Etaty administracji

Etaty obsługi

razem

w tym w odział integracyjnych

razem

w tym oddziały integracyjne

 Razem

 W tym liczba nauczycieli, wspomagających, (pomocy nauczyciela) w klasach integracyjnych

258

 

 

63

18

4

52,80

8

4,58

7,46

 

Średnia liczba uczniów na oddział

 

Etaty nauczycieli na odział

 

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski

Średnia liczba uczniów na etat administracji

Średnia liczba wychowanków na etat obsługi

14,33

 

2,93

4,89

56,33

34,58

 

 

 

3.3 Liceum ogólnokształcące mistrzostwa sportowego

W roku szkolnym 2020/2021 utworzone były 4 odziały, z czego w I klasie było 15 uczniów
(w tym 6 sportowców)
, w II klasie 40 uczniów (w tym 21 sportowców), w III klasie 12 uczniów (w tym 6 sportowców).

Liczba uczniów

odziały

Etaty nauczycieli w przeliczeniu z nadgodzinami

Etaty administracji *

Etaty obsługi *

 

 

67

 

 

 

 

4

 

12,11

 

1

 

1,25

 

Średnia liczba wychowanków na oddział

Etaty nauczycieli na odział

Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski

Średnia liczba uczniów na etat administracji *

Średnia liczba uczniów na etat obsługi *

 

16,75

 

6,06

5,53

67

53,6

 

*  etaty wyłącznie obsługujące liceum, nie cały MZS

3.4 Organizacja dowożenia dzieci do szkół i przedszkola

Zgodnie z art. 39. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) do bezpłatnego dowożenia do szkoły uprawnione są dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (5-6 latki) oraz uczniowie szkół podstawowych w klasach I – IV zamieszkujący ponad 3 km od szkoły i uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej powyżej
4 km od szkoły, oraz wszyscy uczniowie niepełnosprawni.

 

 

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych

Uczniowie klas I-IV

Uczniowie klas  V-VIII

Uczniowie niepełnosprawni

Liczb uczniów dowożonych na koszt gminy w tym:

2

4

6

6

Zakontraktowany przewoźnik

2

4

6

5

Rodzice ze zwrotem kosztów

0

0

0

1

Koszty jakie poniosła gmina w związku z przewozami w roku szkolnym 202/2021, wyniosły odpowiednio:

 •  dzieci niepełnosprawne (dowożone do: Polanica-Zdrój, Kłodzko, Ścinawka Dolna) 31 900 zł,
 •  dzieci z Zieleńca i Podgórza do szkoły i przedszkola w Dusznikach-Zdroju 23 061 zł,
 • dowóz rodzica dziecka niepełnosprawnego do szkoły 2315,51.

Zaznaczyć należy, że powyższe wydatki były znacznie obniżone w związku z odwoływaniem zajęć edukacyjno-dydaktycznych (Covid-19). Umowa z przewoźnikiem osób niepełnosprawnych obejmowała kwotę 37 600 zł (200 zł x 188 dni szkolnych), natomiast szacowana kwota dojazdów dzieci z Zieleńca i Podgórza do szkoły wynosiła 54 469 zł.

4. Kadra nauczycielska

Miejski Zespół Szkół posiada wykształconą kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. 70% zatrudnionych nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Przedszkole w roku szkolnym 20202/2021 borykało się z problemami kadrowymi w związku długimi zwolnieniami i urlopami macierzyńskimi nauczycieli. W obecnych czas zatrudnienie na umowę zastępstwo nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami stanowi duże wyzwanie. Obecnie w przedszkolu na urlopach macierzyńskich przebywa 3 nauczycieli. Zatrudnionych na zastępstwo jest dwóch nauczycieli. Vacat został tylko na zastępstwo psychologa- 4 godziny, które przedszkole wykorzystuje na zajęcia z logopedą. Żaden nauczyciel nie odszedł na emeryturę i żaden nie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia.

W gminie pracuje łącznie 69 nauczycieli. Należy zaznaczyć, że obowiązkowa tygodniowa liczba godzin zajęć dydaktycznych, nie jest taka sama dla wszystkich. Pensum nauczyciela, zależne od typu, rodzaju szkoły oraz zajmowanego stanowiska przedstawione jest w wykazie zawartym w Karcie Nauczyciela.

W naszej gminie pensum nauczyciela:

 • przedszkola, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami 6-latków to 25 godzin,
 • pensum nauczyciela przedszkola który pracuje z 6-latkami to 22 godziny,
 • pensum nauczycieli w szkołach podstawowych i liceach to 18 godzin,
 • pensum dla pedagoga, psychologa oraz nauczyciela wspierającego proces dydaktyczny i logopedy wynosi 20 godz.,
 • pensum dla wychowawcy świetlicy – 26 godz.,
 • pensum dla wychowawcy w internacie – 30 godz., 
 • nauczyciele – bibliotekarze bibliotek szkolnych mają najwyższe pensum – 30 godzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Średnia struktura zatrudnienia w 2020 r.

 

Liczba etatów według stopnia awansu zawodowego w Miejskim Zespole Szkół

 

 

 

Liczba etatów według stopnia awansu zawodowego w Przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Faktyczne wydatki poniesione na wynagrodzenia wszystkich nauczycieli w danym stopniu awansu

Wydatki poniesione na wynagrodzenia

Stopień awansu zawodowego w Miejskim Zespole Szkół

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Razem poniesione wydatki na wynagrodzenia

33 937,08

375 899,64

748 317,10

2 168 809,89

wynagrodzenie zasadnicze

29 413,13

250 392,94

465 420,30

1 174 407,38

Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust.  1 (razem)

4 523,95

125 506,70

282 896,80

994 402,51

w tym:

 

 

 

 

dodatek za wysługę lat

3 065,79

23 274,22

79 238,37

235 174,11

dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej

0,00

0,00

0,00

27 566,67

dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu

0,00

0,00

1 706,55

1 757,00

dodatek wychowawcy klasy

0,00

6 977,53

11 735,00

50 795,00

dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek funkcyjny dla nauczyciela konsultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek za warunki pracy

0,00

0,00

0,00

22,45

dodatek za pracę w warunkach uciążliwych

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek motywacyjny

492,42

8 595,81

15 468,57

101 080,41

dodatek służbowy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek specjalistyczny/specjalny

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek z tytułu posiadania stopnia służbowego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek zadaniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

nagroda jubileuszowa

0,00

0,00

12 992,77

51 878,80

nagroda ze specjalnego funduszu nagród

0,00

0,00

0,00

0,00

zasiłek na zagospodarowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

odprawa emerytalna, rentowa

0,00

0,00

0,00

16 773,75

odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art.20 ust.2 i art.28 KN

0,00

0,00

0,00

0,00

inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli dot. warunków pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

0,00

35 237,83

68 470,62

273 312,07

dodatkowe wynagrodzenie roczne

528,15

32 576,89

52 554,11

147 100,78

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

272,66

13 628,14

31 813,86

71 439,15

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenie za czas nieobecności w czasie której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

54,71

94,24

462,51

2 108,09

wynagrodzenie za czas choroby do 14 dni/do 33 dni płatne z budżetu jednostki

110,22

5 122,04

8 454,44

13 394,23

inne wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

2 000,00

 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia

Stopień awansu zawodowego w Przedszkolu

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Razem poniesione wydatki na wynagrodzenia

44 079,34

170 416,68

81 105,18

223 608,09

Wynagrodzenie zasadnicze

31 843,28

106 841,88

53 907,58

130 588,70

Pozostałe składniki wynagrodzeń z art. 30 ust.  1 (razem)

12 236,06

63 574,80

27 197,60

93 019,39

w tym:

 

 

 

 

dodatek za wysługę lat

1 774,16

12 808,60

8 891,07

27 995,65

dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej

0,00

750,00

0,00

8 425,00

dodatek opiekuna stażu

0,00

0,00

0,00

705,14

dodatek wychowawcy klasy

3 421,07

10 350,00

3 290,00

10 085,71

dodatek nauczyciela doradcy metodycznego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek nauczyciela konsultanta

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek za warunki pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek za uciążliwość pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek motywacyjny

0,00

6 172,89

780,00

9 372,56

dodatek służbowy

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek specjalistyczny/specjalny

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek z tytułu posiadania stopnia służbowego

0,00

0,00

0,00

0,00

dodatek zadaniowy

0,00

0,00

0,00

0,00

nagroda jubileuszowa

0,00

0,00

3 545,44

0,00

nagroda ze specjalnego funduszu nagród

0,00

0,00

0,00

0,00

zasiłek na zagospodarowanie

0,00

0,00

0,00

0,00

wysokość odprawy emerytalnej i rentowej

0,00

0,00

0,00

0,00

odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art.20 ust.2 i art.28 KN

0,00

0,00

0,00

0,00

inne dodatki wynikające z regulaminu wynagradzania nauczycieli dot. warunków pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

3 058,42

10 320,16

2 498,21

9 944,43

dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 754,21

13 134,74

5 328,71

17 714,10

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

696,20

1 303,20

242,95

2 204,34

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenie za czas nieobecności w czasie której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

117,50

1 236,96

426,88

268,11

wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego płatnego przez płatnika składek

1 414,50

7 498,25

2 194,34

6 304,35

inne wynagrodzenie nauczyciela wynikające ze stosunku pracy

0,00

0,00

0,00

0,00

premia

0,00

0,00

0,00

0,00

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

0,00

0,00

0,00

0,00

inne wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4.3. Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych (stan na dzień 30-09-2020).

 

Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczycieli

Nazwa placówki

stażystów

kontraktowych

mianowany

dyplomowany

Przedszkole

5

16

5

8,5

Szkoła Podstawowa

-

4,37

23,82

132,77

Liceum

-

10,87

25,58

22,95

5. Warunki kształcenia i zarządzanie mieniem szkolnym

5.1 Komentarze dyrektorów:

            W roku szkolnym 2020/21 szkoła pozyskała kwotę 39 401,59 zł. Kwota ta pochodziła z darowizn oraz wynajmów sal. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 9868, 29 zł.
W ramach tej kwoty zakupiono 2 laptopy, książki do biblioteki, mapy, gry oraz urządzenie do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach remontów przeprowadzono odnowienie łazienek na kwotę 7380 zł. W związku z uszkodzeniem kotła gazowego w gmachu Liceum dokonano jego wymiany. Inwestycja pochłonęła kwotę 55 257,75 zł. 

            W przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 nie wykonano żadnych remontów ze względu na brak środków przewidzianych w budżecie na ten cel. Był to pierwszy taki rok od kilkunastu lat. Udało się wykonać monitoring wokół budynku, na który wydano 8 000 zł. Zakup był konieczny ze względu na częste dewastowanie ogrodu, ścian budynku oraz zaśmiecanie terenu wokół przedszkola. Środki na ten cel zostały pozyskane kosztem minimalizacji innych zakupów (pomocy dydaktycznych, wyposażenia). Działający od maja monitoring przyniósł zamierzone efekty. Teren już nie jest zaśmiecany, nic nie zostało zniszczone. W następnych latach gmina powinna przeznaczyć pieniądze na remonty sal. Tak naprawdę co roku trzeba malować co najmniej 1-2 pomieszczenia w celu utrzymania czystości. W najbliższym roku konieczny jest remont jednej z sal- malowanie, wymiana oświetlenia, wymiana podłogi, umywalek i płytek wokół umywalek. Pomoce dydaktyczne kupowane są sukcesywnie w mniejszych lub większych ilościach. Odczuwany jest jednak brak zabawek, których pomimo corocznego uzupełniania ciągle brakuje.

5.2 Internat

Gmina zapewnia miejsca w internacie dla uczniów realizujących szkolenie sportowe w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Wynajmowane pomieszczenia w pełni odpowiadają wymogom sanitarnym. W Internacie w roku szkolnym 2020/2021 zamieszkiwało 6 uczniów. Rozwój szkoły, włączenie nowych dyscyplin sportowych do oferty Liceum, spowoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca w internacie i wynajmowany obiekt może okazać się niewystarczający. W strategii miasta należy uwzględnić pozyskanie pomieszczeń na lokalizację internatu.

Koszty poniesione przez gminę w związku z zakwaterowaniem 6 uczniów oraz jednego opiekuna w roku szkolnym 2020/2021 wyniosły 39 270 zł.  Kwota umowy opiewała na blisko 44 100 zł jednak z powodu pandemii została pomniejszona.

5.3. Kontrole zewnętrzne

W roku szkolnym 2020/2021 w Miejskim Zespole Szkół przeprowadzonych było 5 kontroli zewnętrznych:

 1. kontrolna stanu technicznego budynku (roczny przegląd),
 2. kontrola pod względem, BHP,
 3. dwukrotna kontrola stanu sanitarnego szkoły,
 4. kontrola sanepidu stołówki szkolnej,
 5. kontrola PIP- rozliczenie godzin ponadwymiarowych podczas pandemii.

Przeprowadzone kontrole wykazały drobne odstępstwa od wskazań, wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

W Przedszkolu przeprowadzono była we wrześniu 2020 kontrola sanepidu, bez pisemnych zaleceń, jedynie wskazówki dotyczące poprawienia stanu betonowych tarasów w ogrodzie
i odświeżenia jednej z sal.

6. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.

W klasach MZS z opinią psychologiczno-pedagogiczną jest ponad 90 uczniów. 17 uczniów ma orzeczenia PPP. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz fragmentarycznymi zaburzeniami poznawczymi.
W 2 semestrze przybyło dzieci z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Większość uczniów otrzymała promocję do następnej klasy, jednak zaległości niektórych z nich są bardzo duże. Przyczyną jest zdalna forma nauczania.     Dla wszystkich uczniów zorganizowano pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Objęto nią 131 uczniów. W trakcje nauczania zdalnego większość nauczycieli i specjalistów udzielała konsultacji i wsparcia uczniom jak i rodzicom (głównie telefonicznie). Dla uczniów
ze szczególnymi trudnościami edukacyjnymi zorganizowano zajęcia wyrównawcze
i edukacyjne na terenie szkoły. Niepokojąca jest obniżona frekwencja uczniów w trakcie nauczania zdalnego. Poważnym problem jest rosnąca liczba uczniów z akcentami depresyjnymi wywołanymi izolacją w czasie pandemii. Nastąpiło pogorszenie relacji rówieśniczych.
W planie pracy oraz w programie profilaktyczno-wychowawczym na rok szkolny 2021/22 zostały uwzględnione wszystkie problemy wywołane pandemią.

6.1 Tygodniowa liczba godzin i uczniów na zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

Nazwa

Świetlica

 

Koła przedmiotowe

Zajęcia sportowe

Liczba godzin

Liczba uczniów

Liczba godzin

Liczba uczniów

Liczba godzin

Liczba uczniów

Szkoła podstawowa

68

82

8

93

10

85

Liceum

x

x

4

24

2

15

Średnia na ucznia w szkole podstawowej

0,26

32%

0,1

35%

0,03

32,5%

Średnia na ucznia w liceum

x

x

0,06

36,3%

0,03

22,7%

6.2 Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych i logopedycznych

 

Zajecie wyrównawcze

Zajęcia rewalidacyjne

Logopedia

Indywidualny tok nauki

Nauczanie indywidualne

Szkoła podstawowa

2

17

52

8

1

Liceum

-

3

-

4

1

Sumaryczne koszty poniesie przez gminę w szkole podstawowej

21.039,90 zł

86.751,00 zł

41.340,00 zł

0

34.311,60 zł

Sumaryczne koszty poniesie przez gminę w liceum

0

23.305,80 zł

0

0

32.153,60 zł

W związku z sytuacja związaną covid-19 oraz zdalnym nauczaniem zindywidualizowane ścieżki nauki nie były w pełni realizowane.

6.3 Tygodniowa liczba godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i bibliotekarza.

 

Pedagog

psycholog

doradca zawodowy

bibliotekarz

Liczba godzin

 

Liczba uczniów korzystających

Liczba godzin

Liczba uczniów korzystających

Liczba godzin

Liczba uczniów korzystających

Liczba godzin

Liczba uczniów korzystających

Szkoła podstawowa

20

131

-

-

50 rocznie

96

15

261

Liceum

20

24

10

20

-

-

15

66

Średnia na ucznia w szkole podstawowej

0,08

50,1%

-

-

0,52

36,8%

0,06

100%

Średnia na ucznia w liceum

0,3

36,4%

0,15

30,3%

-

-

0,23

100%

 

 

 

 

6.4 Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty są wyższe niż średnie w powiecie kłodzkim. Uczniowie uzyskali też wyższe niż na Dolnym Śląsku i w Polsce wyniki z egzaminu z języka polskiego.

 

Nazwa

J. polski

Matematyka

Angielski

Liczba uczniów

29

29

29

Średni wynik % szkoła

57%

40%

67%

Powiat kłodzki

55%

39%

59%

Woj. dolnośląskie

58%

45%

66%

Polska

60%

47%

66%

 

 

6.5 Średnie wyniki z egzaminów maturalnych

Średnie wyniki % z języka polskiego są 15% wyższe niż w powiecie kłodzkim i o 10% wyższe niż w Polsce. Średnie wyniki z matematyki są o 6% wyższe niż w powiecie kłodzkim, niższe niż na Dolnym Śląsku o 1%. Wynik z języka angielskiego jest wyższy niż w powiecie kłodzkim, a nieznacznie niższy niż w Polsce. 2 uczniów uzyskało wynik z języka obcego wynoszący 100%. Zdawalność ze wszystkich przedmiotów podstawowych jest wyższa niż w powiecie kłodzkim, Dolnym Śląsku i w Polsce.

Nazwa

J. polski

Matematyka

Angielski

Liczba uczniów

11

11

10

Średni wynik %szkoła

65%

zdawalność 100%

53%

zdawalność 92%

74%

zdawalność 100%

Powiat kłodzki

50%

zdawalność 90%

47%

zdawalność 67%

73%

zdawalność 92%

Woj. dolnośląskie

56%

zdawalność 94%

54%

zdawalność 75%

77%

zdawalność 94%

Polska

55%

zdawalność 93%

56%

zdawalność 79%

76%

zdawalność 94%

 

6.6 Promocja uczniów

Liczba uczniów ogółem

Świadectwo z wyróżnieniem

Egzaminy poprawkowe

Niepromowani

 

liczba uczniów

% uczniów

liczba uczniów

% uczniów

liczba uczniów

% uczniów

Szkoła Podstawowa

52

31%

6

4%

2

1,5%

Liceum

11

16%

1

15

0

-

                 

 

 

 

 

6.7 Frekwencję w szkole i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania

Frekwencję uczniów liczymy sumując godziny absencji niezależnie od jej przyczyn i kwalifikacji (usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej). Zaznaczyć jednak należy, że rok szkolny 2020/2021 z powodu covid-19 był szczególnym rokiem, w którym większość zajęć odbywała się zdalnie.

Liczba uczniów ogółem

Frekwencja %

Nieodpowiednia lub naganna roczna klasyfikacyjna

ocena zachowania

Liczba uczniów

% uczniów

Szkoła Podstawowa

88%

0

0

Liceum

82%

1

1,5%

 

6.8 Wsparcie materialne dla uczniów

Pomoc materialna stanowi najważniejszą formę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin najuboższych i znaczący instrument wspierania rozwoju uczniów zdolnych. Celem pomocy materialnej jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,
a także wspieranie edukacji uczniów zdolnych- nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w rozdziale 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2220 r. poz. 1327 ze zm.). Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dusznik-Zdroju prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Za wnioski o dofinansowanie podręczników odpowiada szkoła. W 2020 r. na podręczniki otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 34 094,68 zł.

Liczba korzystających uczniów

 

Stypendia szkolne

Zasiłki szkolne

Dofinansowanie posiłków w szkole z programu „Posiłek w domu i szkole”

Dofinasowanie zakupu podręczników w szkole

Szkoła podstawowa

3

0

4

266

Liceum

5

0

0

0

 

Odmienny charakter od wsparcia materialnego opisanego w powyższej tabeli mają stypendia motywacyjne uczniów osiągających sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne. W roku szkolnym 2020/2021 gmina sfinansowała 13 stypendiów (wszystkie sportowe). Na ten cel gmina przeznaczyła  kwotę 40 000 zł (cały rok szkolny).

 

 

6.9 Uczniowie z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Poniższa tabela informuje o uczniach, których orzeczenie zostało dostarczone do gminnej jednostki oświatowej lub gminy.

 

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Liceum

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

2

17

3

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie

kształcenia specjalnego uczęszczający

do oddziałów ogólnodostępnych

2

5

3

 

Gmina dowozi również  uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia do szkół w innych miejscowościach. W roku szkolnym 2020/2021 było to 5 osób.  2  do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy- Zdrój oraz 3 starszych dzieci z czego: 1 osoba Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzko, 1 to Branżowa Szkoła 1 Stopnia Specjalnego Nr 3, Kłodzko i 1 osobę do Zespół Szkół Specjalnych w Ścinawce Dolnej.

7. Finansowanie oświaty

Na wydatki oświatowe ogółem składają się koszty utrzymania szkół i placówek prowadzonych przez naszą gminę, w tym również związane z remontami i inwestycjami, koszty dotacji przekazywanych jednostkom oświatowym, a także uzyskane dotacje. Poziom finansowania bazy oświatowej tj. infrastruktury i wyposażenia placówek stanowi jeden z czynników determinujących efektywność realizacji zadań edukacyjnych.

Niezmiennie co roku największym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa subwencji ogólnej, jednak ogólna kwota wydatków na edukację to również środki własne Gminy, a także zewnętrzne źródła finansowania tj. dotacje w tym z programów rządowych, projektów unijnych oraz pozyskiwane w ramach rezerwy subwencji oświatowej.

Źródła finansowania zadań oświatowych Gminy Duszniki-Zdrój – 2020 r.:

Subwencja oświatowa w 2020 r.

Środki własne

Projekty unijne

Dotacje oświatowe

4 173007,00 zł

118 172,03 zł

104 999,80 zł

170 443,57 zł

 

Wydatki ogółem na oświatę  w 2020 r.

Dochody na oświatę 2020 r.

Różnica

7 684 750,17 zł

4 566 622,40 zł

3 118 127,77 zł

Wydatki te wykazano w ujęciu roku budżetowego z uwagi na fakt, że szkoły planują wydatki na dany rok budżetowy, a nie rok szkolny. W przypadku części kosztów ujęcie w skali roku szkolnego byłoby nieadekwatne do faktycznie ponoszonych wydatków

 

8. Podsumowanie

 

Głównym problemem w realizacji zadań edukacyjnych z jakim od lat boryka się nasza gmina jest mała liczba uczniów w prowadzonych szkołach, co w zestawieniu ze sposobem naliczania przekazywanej przez MEN części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (subwencja „idzie za uczniem”) utrudnia finansowanie tych zadań. Wysokie koszty stałe utrzymania szkół i placówek przy jednocześnie zmniejszającej się liczbie uczniów powodują trudności w spełnieniu dwóch założeń – zapewnienia uczniom odpowiednich warunków kształcenia przy jednoczesnym dążeniu do zamknięcia budżetu przeznaczonego na oświatę w ramach otrzymywanej subwencji. Istotną przeszkodą w dążeniu do optymalnej pod względem kosztowym i zadaniowym polityki oświatowej jest także problem niżu demograficznego. Taki stan rzeczy wymusza konieczność podejmowania szeregu działań mających na celu uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej, tak by sprostać silnej konkurencji i minimalizować efekt spadku liczby uczniów.

Z drugiej strony należy zauważyć jednak, że mała liczebność uczniów w szkole sprzyja bezpośredniej i bardziej indywidualnej pracy z uczniem w kameralnych warunkach. W małych szkołach i placówkach łatwiej jest wyeliminować negatywne zjawiska i zagrożenia, związane np. z przyjmowaniem przez uczniów używek i środków odurzających. Pozwala to także lepiej poznać sytuację rodzinną i środowiskową uczniów, a co za tym idzie szybciej i skuteczniej zareagować w sytuacjach kryzysowych. Elementy te przekładają się na jakość pracy szkół, nie tylko w zakresie edukacyjnym, ale także w sferze zadań dydaktycznych.

Zauważalnie z roku na rok zwiększa się rola jaką odgrywa pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

            Rok szkolny 2020/2021 był sporym wyzwaniem w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostek oświatowych przez epidemię wirusa SARS-CoV-2. W okresie tym podejmowano szereg działań mających na celu dostosowanie podległych jednostek do wprowadzanych obostrzeń, przy jednoczesnym analizowaniu zagrożenia i podejmowaniu działań wykraczających poza ustalane przez właściwe instytucje w tym MEN, MZ i GIS, w tym:

1. Ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych poprzez:

1) zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach oraz placówkach oświatowych

Od 24.10.2020 do 16.05.2021 – kl. 4-8 nauka zdalna

Od 09.11.2020 do 18.01.2021 – kl. 1-3 nauka zdalna

Od 01.03.2021 do 03.05.2021 – nauka zdalna

Od 15.02.2021 do 05.03.2021w naszym przedszkolu, od 29.03.2021-30.04.2021 zawieszenie ogólnopolskie

2) wprowadzenie obowiązku realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

O sposobie zorganizowania nauki zdalnej decydowali dyrektorzy we współpracy z nauczycielami, uwzględniając potrzeby oraz możliwości uczniów i rodziców. Podejmowano działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu uczniów z dostępu do edukacji poprzez zapewnienie warunków do zdalnej nauki w postaci użyczenia sprzętu komputerowego będącego na stanie szkół. Szkoła uzyskała znaczące wsparcie Organu Prowadzącego w zakresie pozyskania nowego sprzętu komputerowego, który użyczano oraz wykorzystano do stworzenia niezależnych stanowisk komputerowych na terenie szkoły.

Wypożyczono: 14 tabletów, 9 laptopów (z pracowni komputerowej), 3 iPady, 3 laptopy WINDOWS.

 

 

 

Przygotowanie szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.

 

Szkoła jest w pełni przygotowana do pracy w nowym roku szkolnym 2021/22. Nie występują problemy kadrowe. Dokonano przeglądu technicznego budynków, przeprowadzono wizję lokalną pomieszczeń i terenów przyszkolnych z udziałem przedstawiciela zewnętrznej firmy BHP CORSO. Inspektorzy wnieśli uwagi do stanu technicznego nawierzchni placu zabaw. Zalecono zamknięcie placu do czasu przeprowadzenia remontu. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w listopadzie 2021 r. Wnioski i zalecenia z przeglądów zostały uwzględnione w konstruowaniu planu finansowego szkoły na rok 2022.

W przedszkolu w tym roku również nie ma większych problemów kadrowych. Placówka jest przygotowana pod względem zachowania środków ostrożności jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną, posiada środki do dezynfekcji, maseczki. Od września rodzice wchodzą do budynku, jednak tylko do szatni skąd dzieci odbiera personel.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.10.2021 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.10.2021 09:51

Rejestr zmian dokumentu