NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz rozdziału XII Uchwały Nr XXVIII/169/20  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” Burmistrz Miasta Dusznik-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Miasta Duszniki-Zdrój do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2021 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

I.    Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

II.   Zadania Komisji Konkursowych

1. Ocena merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert     z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2.  Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami.

3.  Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

III.  Okres wpisu na listę członków.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2021.

IV.  Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Zgłoszenie – na załączonym formularzu  należy :

w kopercie z dopiskiem "Nabór członków do komisji konkursowych "  złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, lub przesłać za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  17 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 748697676 (Małgorzata Gorzkowska) lub 748697677 (Maria Lis)

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Karolina Łuszczki

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.02.2021 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.02.2021 10:18

Rejestr zmian dokumentu