Zarządzenie Nr 100/2020

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 23 października 2020

 

 

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu  

                    współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi

                   oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                    na 2021 rok.

 

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi

           podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

 

       2.   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy  

           Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

           podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

       3.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr, oświaty i organizacji pozarządowych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta

Piotr Lewandowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.10.2020 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.10.2020 07:59

Rejestr zmian dokumentu