BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki:

nr 2/1 o pow. 1095 m2, PsV

nr 2/2 o pow. 1876 m2, Ps VI

nr 2/3 o pow. 1331 m2, PsV

nr 2/4 o pow. 1120 m2, PsV, PsVI,

nr 2/5 o pow. 2000 m2, PsV,

nr 2/6 o pow. 1529 m2, PsV, PsVI

nr 2/7 o pow. 1741 m2, PsV, PsVI

nr 2/8 o pow. 1307 m2, PsV, PsVI

nr 2/12 o pow. 1868 m2, PsVI, LsPsV położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki  AM-1 wraz z udziałem w wysokości 8/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.

 

Cena wywoławcza 787 000 zł /netto/

Do ceny nieruchomości gruntowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50 000 zł na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 30.11.2020r. Pieniądze w dniu 30.11.2020r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Osoby biorące udział w przetargu, nieposiadające kwalifikacji rolniczych, zobowiązane są do uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O zgodę należy wystąpić niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Brak zgody jednoznaczny jest z unieważnieniem przetargu i zwrotem wadium.

 

Osoby biorące udział w przetargu, posiadające kwalifikacje rolnicze, zobowiązane są złożyć następujące dokumenty komisji przetargowej:

 

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, – jako dowód potwierdzający zamieszkanie, od co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopię dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej).

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości, istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r, poz. 2204 z póź.zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/.

Ponadto określa się:

  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 07.12.2020 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
  • termin rozpoczęcia zabudowy dwa lata od daty podpisania aktu notarialnego
  • termin zakończenia budowy pięć lat od daty podpisania aktu notarialnego

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 2/1 o pow. 1095 m2, PsV nr 2/2 o pow. 1876 m2, Ps VI nr 2/3 o pow. 1331 m2, PsV nr 2/4 o pow. 1120 m2, PsV, PsVI, nr 2/5 o pow. 2000 m2, PsV, nr 2/6 o pow. 1529 m2, PsV, PsVI nr 2/7 o pow. 1741 m2, PsV, PsVI nr 2/8 o pow. 1307 m2, PsV, PsVI nr 2/12 o pow. 1868 m2, PsVI, LsPsV położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 8/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.09.2020 11:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.09.2020 11:37

Rejestr zmian dokumentu