BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ 

Ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r., 3.07.19r., 26.08.19r., 22.10.19r., 13.12.19r., 27.02.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki  AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki  AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego do sprzedaży udziału w działce nr 2/11 AM-1 obręb wapienniki Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości  i w związku z powyższym musi zostać zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

 

Cena wywoławcza 102 000 zł /netto/

Do ceny nieruchomości gruntowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 000 zł na konto Nr 05 9523 10110200 0329 2002 0023 do dnia 22.06.2020r. Pieniądze w dniu 22.06.2020r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości, istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami  branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/.

Ponadto określa się:

  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 29.06.2020 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
  • termin rozpoczęcia zabudowy dwa lata od daty podpisania aktu notarialnego
  • termin zakończenia budowy pięć lat od daty podpisania aktu notarialnego

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r., 3.07.19r., 26.08.19r., 22.10.19r., 13.12.19r., 27.02.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.05.2020 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Fituch
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.05.2020 09:59