Zarządzenie Nr 72/2019

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia  20 sierpnia 2019

 

 

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu  

                    współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi

                   oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                    na 2020 rok.

 

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688  ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi

           podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

 

     2.   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy  

           Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

           podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

     3.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza podjęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.08.2019 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.08.2019 10:08

Rejestr zmian dokumentu