Ogłoszenie nr 540120271-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.

Duszniki-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 559973-N-2019
Data: 12/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Duszniki Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. Rynek  6, 57-340  Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 869 76 60, e-mail duszniki@duszniki.pl, ezilbert@duszniki.pl, faks 74 866 90 25.
Adres strony internetowej (url): bip.duszniki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 2020-03-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Data zakończenia 2020-01-31

 

Ogłoszenie nr 559973-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

Gmina Miejska Duszniki Zdrój: Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS Nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071790600000, ul. Rynek  6 , 57-340  Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 869 76 60, , e-mail duszniki@duszniki.pl, ezilbert@duszniki.pl, faks 74 866 90 25.
Adres strony internetowej (URL): bip.duszniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
bip.duszniki.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
bip.duszniki.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Numer referencyjny: ZP.271.04.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty dotyczące remontu Alei Chopina, Źródeł „Jacek” i „Agata” realizowanego na podstawie projektu wykonawczego, dokumentacji zamiennej branży drogowej, elektrycznej, dotyczącej wycinek i nasadzeń oraz „Projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczeń drzew pozostałych” (opracowanie Greentec) zgodnie z opisem poniżej: Wykonanie układu komunikacji pieszej poprzez przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych z zastosowaniem konstrukcji warstw podbudowy z zastosowaniem panelu polipropylenowego o grubości co najmniej 8,5 cm. Na Alei Chopina oraz łączniki od alei Chopina do Alei Sybiraków przewidziano nawierzchnię z drobnoziarnistego zagęszczonego naturalnego kruszywa kamiennego. Nawierzchnia powinna mieć charakter wielo-frakcyjny w proporcjach: kliniec – 25%, grys 15%, piasek 10%. Każda frakcja powinna zawierać dodatkowo udział frakcji pylastej, która poprawi spoistość nawierzchni. Dopuszcza się zmianę proporcji dostosowując je do pozyskanego kruszywa. Kolor piaskowo-żółty, przy częściowym udziale piasku kwarcowego. W wyznaczonym miejscu zaprojektowano mur oporowy w celu zabezpieczenia skarpy. Dla inwestycji projektuje się przebudowę istniejącego oświetlenia terenu. Na pozostałej niezabudowanej części projektuje się tereny zielone – biologicznie czynne wraz z na-sadzeniami zieleni niskiej oraz drzew. Masy ziemne powstałe przy przebudowie częściowo zostaną zagospodarowane na potrzeby poszerzenia i niwelacji terenu. Niewykorzystane masy ziemne zostaną wywiezione. Zaplanowano przebudowę rowu otwartego na długości ok. 250m obok Alei Chopina, poprzez zmianę jego geometrii oraz wykonanie umocnień dna i obu skarp, w których dodatkowo zaprojektowano oświetlenie. Projektuje się przebudowę źródła „AGATA” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren utwardzony wokół źródła będzie posiadał kształt fortepianu a przebudowane źródło będzie miało formę rzeźby. Obrys terenu wokół źródła będzie zwieńczony murkiem, na którym zaplanowano siedziska. Źródło będzie posiadało iluminację świetlną. Całość kompozycji uzupełnią nasadzenia zieleni niskiej. Projektuje się przebudowę źródła „JACEK” oraz terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Teren zostanie utwardzony kostką betonową z wkomponowanym napisem JACEK. Źródło będzie posiadało zabudowę zbliżona do istniejącej, wykonaną z elementów stalowych w formie odwróconej litery U. Woda będzie wypływać z górnego elementu opadając na odpowiednio wyprofilowane utwardzenie. W tylnej części projektuje się nasadzenia. Oświetlenie iluminacyjne zaprojektowano w postaci opraw oświetleniowych zabudowanych w podłożu. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dodatkowe usuniecie drzew, jeśli będzie tego wymagała sytuacja podczas prowadzenia prac, oferent każdorazowo zobowiązany będzie uzyskać taką zgodę we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu inwestycji pozycje kosztorysowe dotyczące „wycinek” zostaną skorygowane do rzeczywistej ilości usuniętych drzew. Oferent ma uwzględnić w ofercie usunięcie 58 sztuk starych drzew, z których na 18 sztuk została wydana decyzja Urzędu Konserwatora Zabytków (nr 632/2019 i 635/2019 z 21-05-2019). Prace związane z nasadzeniem mogą mieć miejsce dopiero po uprzednim przygotowaniu gruntu. Do nasadzeń należy stosować materiał szkółkarski w kat. 1, który każdorazowo będzie podlegał odbiorowi przez zamawiającego. W trakcie prowadzenia prac ogrodniczych należy stosować się do zaleceń oraz wytycznych określonych w projekcie gospodarki drzewostanem autorstwa Greentec. Zamawiający nie wyklucza wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń i uzbrojenia. Zamawiający na etapie realizacji dopuszcza równoległe wykonanie przyłącza instalacji światłowodowej. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów wykonawca na swój koszt opracuje szczegółową technologię odwadniania, zleci służbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodów oraz wykona inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym. Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do zastosowania się do wytycznych ujętych w decyzji nr 92/2019 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu oraz opinii konserwatorskiej nt. projektu gospodarki drzewostanem i projektu uzupełnienia alei w oparciu o analizę więźby sadzenia w obrębie Alei Chopina w Dusznikach-Zdroju wraz z metodami zabezpieczenia drzew pozostających (pismo W/N.5183.521.2019.PS z 25.03.2019 r. a w szczególności: - instalacja elektryczna dla potrzeb oświetlenia Alei Chopina wraz z wymianą lamp parkowych będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem poprowadzenia przebiegu tej instalacji poza zasięgiem systemów korzeniowych w związku z tym zabrania się budowy instalacji elektrycznej w bezpośrednim sąsiedztwie drzew stanowiących Aleję Chopina - powierzenie obowiązków kierowania pracami przy zabytkowej zieleni osobie spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przekazania dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem robót, a w toku robót na 14 dni przed dokonaniem zmiany Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. - niezwłocznego zawiadomienia DWKZ we Wrocławiu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w obrębie drzew stanowiących Aleję Chopina i ich systemów korzeniowych - realizowania robót w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub zniszczeniu drzew historycznych, tj.: a) wszystkie drzewa w obrębie inwestycji powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie do wysokości 2 m w tym również niskie korony, które mogą zostać uszkodzone b) zabrania się składowania materiałów ziemnych na każdym etapie prac w obrębie istniejącego staro-drzewia. c) prace polegające na zdjęciu istniejącej kostki betonowej, wykonaniu nowej podbudowy, poszerzenia ciągu pieszego wraz z budową nowej nawierzchni, powinny odbywać się ręcznie i bez wjazdu sprzętu ciężkiego oraz szkody dla systemów korzeniowych drzew tworzących aleję, zabezpieczenie systemów korzeniowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 87a ustawy o ochronie przyrody art. 2 prawa budowlanego). Kostkę betonową należy zgromadzić na paletach i przetransportować we wskazane miejsce na terenie Jamrozowej Polany. - dokonania szczegółowych ustaleń na spotkaniach roboczych przy obiekcie z udziałem kierownika budowy osoba kierującą pracami przy zieleni zabytkowej oraz przedstawicielami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prze rozpoczęciem następujących etapów prac: a) przed zdjęciem istniejącej nawierzchni wraz z podbudową Alei Chopina w celu uzgodnienia szczegółów prowadzenia tych prac w obrębie brył korzeniowych istniejących drzew b) po odsłonięciu systemów korzeniowych istniejących drzew i przed wykonaniem nowej podbudowy i poszerzenia nawierzchni w celu oceny stanu systemu korzeniowego i jego zabezpieczenia oraz zabezpieczenie odziomków drzew, które znajdą się poniżej poziomu projektowanego terenu - zawiadomieniu Kierownika Delegatury w Wałbrzychu WUOZ we Wrocławiu o gotowości do odbiorów częściowych i końcowego. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas realizacji robót spoczywa na wykonawcy. Niedopatrzenie skutkujące zniszczeniem lub wyrażnym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew może prowadzić do nałożenia na wykonawcę prac kary pieniężnej zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 ) Zakres rzeczowy zadania: - Przebudowa Alei Chopina polegająca na poszerzeniu alei wraz z wymiana nawierzchni i podbudowy - Przebudowa istniejących schodów terenowych przy Alei Chopina - Przebudowa istniejącego muru oporowego przy Alei Chopina - przebudowa i budowa łączników pomiędzy Aleją Chopina i Aleją Sybiraków. - Budowa i przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z wymianą latarni parkowych (luminacja i natężenia oświetlenia muszą być zgodne z wymogami normy PN EN 13201), oprawy oświetleniowe muszą posiadać oprogramowanie służące ograniczeniu strumienia w zależności od pory roku, dnia itp - Przebudowa ujęcia wody Agata - Przebudowa ujęcia wody Jacek - Przebudowa istniejącego cieku wodnego otwartego wzdłuż Alei Chopina oraz łącznika pomiędzy Aleją Chopina a Aleją Sybiraków. - Budowa elementów małej architektury - Nasadzenia uzupełniające drzew wzdłuż Alei Chopina - Nasadzenie projektowanej zieleni niskiej Zamawiający rezygnuje z następujących elementów, których nie należy ujmować w obliczeniach ceny : - Ława pod palisady betonowa z oporem, - Montaż palisad betonowych, - Montaż obrzeży stalowych w zamian należy zamontować obrzeża, zakończenia systemowe do geokraty 8,8 cm zgodnie z projektem zamiennym – Rozwiązanie konstrukcyjne alternatywne. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w projekcie budowlanym - wykonawczym (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiar robót pełni tylko funkcję pomocniczą (załącznik nr 11 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45111200-0

45233340-4

45231100-6

45231400-9

45232200-4

45316100-6

45100000-8

45243510-0

45246500-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 2 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotą budowlaną o wartości 2 500 000,00 PLN brutto, polegającej na: budowie lub przebudowie ciągu jezdnego, pieszo-jezdnego, pieszego w zakresie wykonania nawierzchni, oświetlenia oraz zieleni na obszarze zrealizowanym w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej. b) dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi: kierownikiem budowy posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z 07-07-1994 Prawo Budowlane Dz.U.2016.290. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dysponuje lub będzie dysponował osobą do kierowania pracami przy zabytkowej zieleni spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37 b ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, zamawiający będzie żądał od wykonawcy: a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł. 6.2.2 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 6.2.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający będzie żądał od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. – Załącznik nr 9 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 10 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4 Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 9.4.1 jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.4.2 jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 9.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6 Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8 W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków”. Oznaczenie sprawy: ZP.271.04.2019 9.9 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 9.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

okres obowiązywania gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie warunków jej wykonania, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności z powodu: a) konieczności uzyskania dodatkowych, niezbędnych decyzji, ustaleń lub zezwoleń od organów administracji państwowej, b) wystąpienia nagłych zdarzeń lub awarii, koniecznych do usunięcia w trakcie trwania inwestycji, c) zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci lub przeszkód opóźniających lub uniemożliwiających prowadzenia robót w uzgodnionym zakresie, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy; e) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - powodujących konieczność wstrzymania robót objętych umową i przedłużenia terminu realizacji; f) konieczności przesunięcia terminu realizacji ze względu na szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfiką, Polskimi Normami i sztuką budowlaną; g) siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec; h) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; i) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej; j) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub innymi przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ - http://duszniki1.home.pl/pub/Zalacznik_nr_6.zip

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przebudowa Alei Chopina wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami małej architektury, przebudowa źródeł: Agata i Jacek oraz łączników pomiędzy Alejami Chopina i Sybiraków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.06.2019 16:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.07.2019 11:29