NABÓR  CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH PRZY ROZPATRYWANIU

OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450 ze zm.), oraz § 1.1  załącznika do  Uchwały Nr II/8/18  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2018  r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Burmistrz Miasta Dusznik-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Miasta Duszniki-Zdrój do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

I.    Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

II.   Zadania Komisji Konkursowych

1. Ocena  merytoryczna  ofert  na realizacje  zadań publicznych  złożonych w otwartym  konkursie ofert  z  uwzględnieniem  kryteriów  określonych  w  treści  ogłoszenia  o  konkursie.

2.  Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami.

3.  Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój.

III.  Okres wpisu na listę członków

Członkowie   komisji   konkursowych  powoływani  są  do  pracy   w   komisjach konkursowych do  końca  roku  2019.

IV.  Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Zgłoszenie – na załączonym formularzu  należy :

w kopercie z dopiskiem "Nabór członków do komisji konkursowych "  złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, lub za pośrednictwem poczty w   nieprzekraczalnym   terminie  do  dnia  26 marca 2019 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 74 8697676 (Beata Sujak).

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2019 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2019 10:43

Rejestr zmian dokumentu