OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec”

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 października 2018r. do 14 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, w sali nr 26, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą składać do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój:

  1. uwagi, o których mowa w art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

na adres Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018r lub mailem na adres bp@duszniki.pl.

 

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                                                              /-/

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec”
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.10.2018 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.11.2018 10:28