Załącznik  do Zarządzenia Nr 96 /2018

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia  11 października 2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego

 

 

Na podstawie:

Uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.bip.duszniki.pl , na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju projekt uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie  programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Duszniki-Zdrój.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa dotyczy konsultowanego projektu.

 

Określa się termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: od 11 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: do 05 listopada 2018 r.

 

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Gminy Duszniki-Zdrój powinien zawierać:

- pełną nazwę organizacji ( podmiot zgłaszający propozycję);

- adres;

- dane kontaktowe, ( nr tel.,  e-mail);

- imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji;

-  stan zapisu w projekcie uchwały wraz z nr. paragrafu i punktu;

- sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu lub

  sugerowany nowy (dodatkowy) zapis w projekcie uchwały, względnie jego

  wykreślenie);

- uzasadnienie uwag i opinii.

 

 

Uwagi i opinie do projektu należy składać na wzorze formularzu w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  na adres:

  • Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi Interesanta,  Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój
  • adres poczty elektronicznej bp@duszniki.pl,
  • numer faksu 74/ 866 90 25,

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.10.2018 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2018 09:07

Rejestr zmian dokumentu