Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdrój

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje „RODO” tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ponieważ w Urzędzie Miejskim przetwarzane są dane mieszkańców oraz klientów Urzędu, zasady ochrony tych danych muszą uwzględniać wszystkie dostępne metody ich zabezpieczenia. Oprócz zabezpieczeń fizycznych i teleinformatycznych ważne są również zabezpieczenia organizacyjne. Dlatego bardzo duży nacisk i wagę przykładamy do przygotowania i wdrożenia odpowiednich procedur oraz jak największej świadomości każdego pracownika samorządowego w zakresie obowiązków i odpowiedzialności, które na nim spoczywają.

Wszystkie osoby, które powierzyły swoje dane Urzędowi Miejskiemu w Dusznikach-Zdroju informuję o tym, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miasta Duszniki przy ul. Rynek 6 w Dusznikach-Zdrój, tel.: 74 869-7660, email: duszniki@duszniki.pl;
 • Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim odbywa się na podstawie przepisów prawa uzasadniających konkretny cel przetwarzania, na podstawie zgody na przetwarzanie danych, w ramach podpisanej umowy, kiedy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub jest niezbędne do wykonania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym;
 • Jeżeli realizacja celu przetwarzania danych tego wymaga dane osobowe mogą być przekazywane tzw. odbiorcom;
 • Okres przechowywania danych zależny jest od celu przetwarzania i przyporządkowanej mu kategorii archiwalnej;
 • Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:
 1. dostępu do danych
 2. sprostowania danych
 3. usunięcia danych
 4. ograniczenia przetwarzania danych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. przeniesienia danych
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Jeżeli podanie danych jest wymogiem ustawowym albo umownym lub warunkiem zawarcia umowy, powinno to wynikać wprost z przepisów lub umowy;
 • Jeżeli podanie danych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych może być niezrealizowanie celu dla którego miały być przekazane.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna art. 6.ust.1 lit. C RODO, przetwarzanie
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)


Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (w Dusznikach-Zdroju).

 

Ewidencja Ludności
Podstawa prawna art. 6.ust.1 lit. C RODO, przetwarzanie
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: (Burmistrz Dusznik-Zdroju  z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, przy ul. Rynek 6)

 

Dowody Osobiste

Podstawa prawna art. 6.ust.1 lit. C RODO, przetwarzanie
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
 3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest: (Burmistrz Dusznik-Zdroju  z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, przy ul. Rynek 6)

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Klauzula informacyjne - RODO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.06.2018 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.01.2020 08:58

Rejestr zmian dokumentu