Duszniki-Zdrój, dnia 21.02.2018 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

MIASTA DUSZNIK-ZDROJU

          

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.), Uchwały Nr XXXIII/184/17 z dnia 28 marca 2017 r., Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 wraz z „prognozą  oddziaływania na środowisko” sporządzoną dla potrzeb w/w planu w dniach od 01.03.2018 r. do  22.03.2018 r. w godzinach  od 1000 do 1300 w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

     Zgodnie z art. 18 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Na podstawie art. 54 pkt  2 i pkt  3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji   oraz  zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4, oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.

 

W dniu 14.03.2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju, piętro I, o godz. 1300 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jak również opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej do Burmistrza Miasta Dusznik-Zdroju bp@duszniki.pl z podaniem imienia i nazwiska  oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.04.2018 roku.

 

Burmistrz Miasta Dusznik-Zdroju

Piotr Lewandowski

                                                                                                                      /- /

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.02.2018 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.02.2018 10:23

Rejestr zmian dokumentu