OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

 MIASTA DUSZNIK-ZDROJU

 

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4

 

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dusznikach-Zdroju Uchwały Nr XXXIII/184/17 z dnia 28 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój  w terminie do dnia  02.06.2017 r.

     Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.

zainteresowani mogą składać wnioski do projektu prognozy w terminie do dnia 02.06.2017 roku.

    Wnioski do projektu zmiany planu i projektu prognozy należy składać na piśmie do Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój, 57-340 Duszniki-Zdrój, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej  do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój bp@duszniki.pl z podaniem imienia i nazwiska  oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy.

 

 

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

                                                                                                                         /-/

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.05.2017 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.05.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu