Duszniki-Zdrój, 15.02.2017r.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

MIASTA DUSZNIK-ZDROJU

          

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji  oraz  zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 778 ze zm.), Uchwały Nr XLVI/239/14 z dnia 31 marca 2014 r., oraz Uchwały Nr LVI/281/14 z dnia 13 listopada 2014 r., Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 wraz z „prognozą  oddziaływania na środowisko” sporządzoną dla potrzeb w/w planu

w dniach od 23.02.2017 r. do  15.03.2017 r.   w godzinach  od 1000 do 1300  w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju,

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Zgodnie z art. 18 wyżej cytowanej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Na podstawie art. 54 pkt  2 i pkt  3 ustawy z dnia 3.10. 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), każdy może wnieść uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji   oraz  zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4, oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.

W dniu 07.03.2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju piętro I, o godz. 1300 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jak również opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej do Burmistrza Miasta Dusznik-Zdroju z podaniem imienia i nazwiska  oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.03.2017 roku.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIK-ZDROJU o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4 oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu miejscowego.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.02.2017 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2017 11:30

Rejestr zmian dokumentu