Numer ogłoszenia: 166201 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166071 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Duszniki Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Tabela Nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej* 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *) Inspektor nadzoru powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623, z późn. zm. Kandydata na stanowisko z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 1 osoba - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Praktyka jako inspektor nadzoru - 5 lat. Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / nie spełnia..

Duszniki-Zdrój: Pełnienie funkcji koordynatora budowy przy realizacji kontraktu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach - Zdroju -Etap I i Etap II
Numer ogłoszenia: 166071 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój , ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora budowy przy realizacji kontraktu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach - Zdroju -Etap I i Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora budowy przy realizacji kontraktu pn. Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach - Zdroju - Etap I i Etap II (zakres inwestycyjny przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 3. Zadania w ramach obowiązków Koordynatora będą obejmować w szczególności, lecz nie ograniczając się tylko do nich, następujące czynności: 1) monitoring postępu prac łącznie z raportowaniem; 2) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników niezbędnej do sprawnego i płynnego realizowania umów z wykonawcami i instytucjami dotującymi; 3) organizacja i przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych; 4) zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa przez Wykonawców, a w szczególności stosowania przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska; 5) zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów; 6) udział w rozliczeniu rzeczowym i finansowym kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym; 7) wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem kontraktem, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót oraz rozliczeniem projektu, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanego projektu, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami. 1. Koordynator Budowy zorganizuje Biuro Projektu na terenie realizowanej inwestycji. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Koordynatorowi Budowy w tym celu pomieszczenie zabezpieczone wszystkim mediami. 2. Koordynator Budowy będzie pełnił swoje obowiązki jako rezydent na terenie przedmiotowej inwestycji - co najmniej 5 dni w tygodniu. 3. Koordynator Budowy będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami. 4. Koordynator Budowy będzie odpowiedzialny za nadzorowanie kontraktu, zgodnie z podanym szczegółowym opisem zadań i obowiązków. 5. Rezultaty do osiągnięcia przez Koordynatora - Rezultatem do osiągnięcia przez koordynatora jest doprowadzenie do terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju - Etap I i Etap II poprzez nadzór nad wdrażaniem kontraktu w zakresie zarządzania technicznego, włączając obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wykonywane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym wraz ze związanymi z nim przepisami, pozwoleniami na budowę. 6. Szczegółowy opis zadań i obowiązków koordynatora budowy: 6.1 Zadania i obowiązki w zakresie ogólnym: 1) zapoznanie się z dokumentacją techniczną robót budowlanych celem wskazania na ewentualne jej nieprawidłowości i sprawdzenia pod kątem jej kompletności, zidentyfikowanie ewentualnych wad tej dokumentacji, wskazanie na ewentualne przyszłe problemy mogące zaistnieć w trakcie wykonywania inwestycji, 2) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami i usługami, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym i innymi przepisami z nim związanymi, w liczbie pracowników niezbędnej do sprawnego i płynnego realizowania projektu, 3) monitorowanie kontraktu pod względem merytorycznym, technicznym i finansowym, 4) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem z nich comiesięcznych raportów, w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe, 5) kontrola pod właściwym i czasowym wdrażaniem kontraktu, 6) egzekwowanie postanowień poszczególnych umów z Wykonawcami przy współpracy z Zamawiającym, 7) informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów, 8) udział w prowadzeniu polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także ewentualnych konfliktów pomiędzy poszczególnymi wykonawcami prowadzącymi prace na terenie objętym robotami budowlanymi, oraz udzielanie stosownego wsparcia i informacji w razie sporów sądowych z wykonawcą, 9) utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi stronami realizującymi kontrakt, 10) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i wszelkich niezbędnych dokumentów z podmiotami biorącymi udział w realizacji kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawców mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawców, katastrof budowlanych itp. 6.2 Zadania i obowiązki w zakresie wykonawstwa robót budowlanych: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 2) w terminie co najmniej 3 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym Koordynator Budowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonywania robót; 3) Koordynator Budowy zobowiąże Wykonawców do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń kierowników budowy zatrudnionych przez Wykonawców, stwierdzających przejęcie obowiązków kierownika budowy nad danymi robotami, a także zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie co najmniej 3 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych, a w przypadku już działających wykonawców zapozna się ze złożonymi przez nich dokumentami wskazanymi powyżej, 4) udział w ocenie i rozstrzyganiu w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 5) kontrola dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu dostaw, ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i/lub warunkami kontraktowymi, 6) pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót dodatkowych, zamiennych oraz ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego umów z Wykonawcami (wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów), 7) sprawdzanie i potwierdzanie, czy Wykonawcy mobilizują i dostarczają na budowę kompletne wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowach, 8) ścisła współpraca z nadzorem autorskim, którego zapewnienie może leżeć po stronie Zamawiającego, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców z komentarzami dla Zmawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami, 9) weryfikacja i przeglądanie rysunków roboczych Wykonawców zwierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 10) nadzór nad wnioskami materiałowymi Wykonawców robót, zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową, w konsultacji z Zamawiającym, sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych lub nie mających polskich certyfikatów, 11) zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawców metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, 12) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas, lub w następstwie, wykonywania robót budowlanych, 13) organizowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, 14) nadzór nad kompletowaniem przez Wykonawców świadectw technicznych dokumentów dotyczących: a) aprobat technicznych dostaw, b) certyfikatów i znaków zgodności, c) prób materiałów i robót, d) ilości wykonanych i przejęcia robót, 15) monitorowanie postępu robót, 16) przeprowadzenie regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z umowami oraz dobrą praktyką inżynierską, minimum raz w tygodniu w okresie przeprowadzania prac branżowych właściwych dla specjalności danego inspektora nadzoru, 17) kontrola Wykonawców w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 18) wydawanie okresowych raportów o postępie robót, 19) organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie lub jeśli zajdzie potrzeba częściej) oraz przygotowywanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót, sporządzanie protokołów ze spotkań, 20) egzekwowanie zgodności wykonywanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi, 21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy, 22) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych lub niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 23) wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 24) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na budowę, 25) sprawdzenie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, prowadzenie prób i odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i branie udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, 26) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 27) nadzór nad skompletowaniem przez Wykonawcę dokumentacji i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, 28) przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 29) przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie protokołu końcowego odbioru, listy ewentualnych usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu, 30) po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Koordynator będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają: - ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych; - regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych; - zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad 6.3 Zadania i obowiązki w zakresie finansowym 1) opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów wystawionych Zamawiającemu, tak by zachować zgodność z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wymaganiami Zamawiającego oraz wytycznymi lub regulaminami programowymi. 2) prowadzenie nadzoru i monitoringu rzeczowo - finansowego projektu w celu jego prawidłowego rozliczenia, w szczególności gromadzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej, sporządzania okresowych i końcowych raportów oraz sporządzanie wniosków o zaliczki i refundacje, zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego umowami. 3) sprawdzanie protokołów odbioru oraz faktur częściowych zgodnie z zawartymi przez Zamawiającego poszczególnymi umowami o roboty budowlane. 4) przygotowywanie okresowych sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wymaganiami innych instytucji, z którymi Zamawiający jest związany umowami. 5) kontrola realizacji prac (pod kątem terminowości, jakości, poprawności finansowania, zgodności z kontraktem, dokumentacją, normami) w zakresie wszystkich branż, akceptowanie płatności za zrealizowane etapy pracy. 6) przygotowanie wyliczeń niezbędnych w celu oszacowania wysokości kar umownych w przypadku konieczności nakładania ich na Wykonawcę robót budowlanych. 6.4 Pozostałe obowiązki 1) wszystkie inne obowiązki, czynności i zadania nie wymienione powyżej, które: a) związane są z zarządzaniem projektem i nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem robót oraz prowadzeniem prac projektowych, a w szczególności wymagań instytucji finansujących, przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk zarządzania projektami, b) okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 6.5 Koordynator Budowy nie będzie miał prawa do: 1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na usługi Koordynatora Budowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 2) zwolnienia Wykonawców umów z jakichkolwiek ich zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanych umowach, a także wprowadzenie jakichkolwiek zmian do tych umów, 3) zgody na ograniczenie zakresu robót i prac lub przekazanie robót i prac Wykonawcom innym niż ci, którzy zostali wskazani w podpisanych umowach, 4) zatwierdzania ewentualnych robót dodatkowych i/lub zamiennych bez uprzedniej zgody Zamawiającego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN). 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami). 4) Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023 z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dopiskiem: Wadium - zamówienie nr ZP.271.19.2016. Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Elżbieta Błasiak - Skarbnik Gminy tel. 74 8697 671.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, aby spełnić ten warunek powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego/zastępstwa inwestorskiego/inżyniera kontraktu itp. (wielobranżowego, tj. obejmującego co najmniej branżę konstrukcyjno - budowlaną; instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych) w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości nie niższej niż: 1 000 000,00 PLN. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego przez Wykonawcę: wykazu wykonanych usług wraz z wymaganymi informacjami w wykazie (zał. nr 8 do siwz) oraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbiorów itp.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Tabela Nr 1 Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru (w latach) Uprawnienia budowlane wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej* 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 1 5 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych *) Inspektor nadzoru powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623, z późn. zm. Kandydata na stanowisko z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, aby spełnić ten warunek powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił ten warunek jeżeli do oferty dołączy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) terminu realizacji zamówienia - jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy; - w sytuacji przedłużenia/zmiany umów o dofinansowanie z podmiotami współfinansującymi projekt. 2) zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora budowy, 3) w przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój, Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Pełnienie funkcji koordynatora budowy przy realizacji kontraktu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowej, zimowej i letniej na Jamrozowej Polanie w Dusznikach – Zdroju -Etap I i Etap II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.07.2016 18:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.08.2016 09:06