Uchwała Nr XXXV/180/2005
Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju
z dnia 22 czerwca 2005 r.


W sprawie: Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy  
Duszniki Zdrój na lata 2005 – 2011.  
                   

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627) oraz art. 14 ust. 1-3 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska

Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdzić „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Duszniki Zdrój na lata 2005 – 2011 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Program do pobrania tutaj>>> 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2009 16:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.03.2009 13:52

Rejestr zmian dokumentu