Duszniki-Zdrój: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja infrastruktury Jamrozowej Polany - Etap II
Numer ogłoszenia: 26286 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Duszniki Zdrój , ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 74 869 76 60, faks 74 866 90 25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja infrastruktury Jamrozowej Polany - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi (w szczególności pozwoleniem na budowę) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 2) Opracowanie dokumentacji obejmuje: a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami (w tym pozwoleniem na budowę) i oświadczeniem o prawidłowości wykonania projektu (4 egzemplarzy) b) opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych (4 egzemplarze) c) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (4 egzemplarze) d) opracowanie przedmiaru robót niezbędnego do wykonania kosztorysu ofertowego (4 egzemplarze) e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (4 egzemplarze) Całość dokumentacji projektowej musi być wykonana również w wersji elektronicznej (standard Adobe Acrobat PDF) i dostarczona na płycie CD (3 egzemplarze). 3) Opracowania będące przedmiotem niniejszego postępowania należy przygotować zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 4) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować/opracować: a) Mapę do celów projektowych; b) Opinię geotechniczną; c) Zbiornik żelbetowy powiększony do parametrów 7.500 m3; d) Zabezpieczenie (backup) prądu; e) Opracowanie przyłącza od agregatu prądowego do istniejącej rozdzielni; f) Przebudowa rozdzielni energetycznej - dostosowanie do zasilania zapasowego (generator + linia zapasowa); g) Opracowanie systemu oświetlenia i zasilania awaryjnego oraz pożarowego; h) Parking dla samochodów ciężarowych wraz z przyłączami i węzłem sanitarnym; i) Droga dojazdowa do parkingu dla samochodów ciężarowych; j) Przeprojektowanie/powiększenie banku śniegu; k) Poszerzenie rundy karnej wraz z przełożeniem infrastruktury (wod-kan, eNN); l) Opracowanie koncepcji tras ruchu kibiców; m) Opracowanie studium metod przekraczania tras biegowych dla kibiców (mostki, kładki, itd.); n) Opracowanie studium przejazdu, nawrotu oraz postoju komunikacji zbiorowej, a także infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi podróżnych; o) Opracowanie objazdu obiektów mostowych na trasach biegowych (do 25% pochylenia) dla samochodów ciężarowych (przewóz śniegu na trasach); p) Opracowanie masztów do celów podwieszanych kamer TV; q) Wykonanie dodatkowych placów pod trybuny tymczasowe; r) Przebudowa istniejącego budynku rozdzielni energetycznej pod trybuny tymczasowe; s) Opracowanie ujęcia wody z potoku (DK8); t) Postępowanie wodno-prawne dotyczące poboru wód (DK8); u) Murek oporowy na strzelnicy (stanowiska strzelnicze); v) Poszerzenie strefy START - META (mur oporowy, drenaż) w) Zatoki dla komunikacji na drodze przejazdowej (kolejkowanie odbioru pasażerów); x) Opracowanie metody dostarczania wody pitnej przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę; y) Trafostacja dolna; z) Uzgodnienie p.poż. całego obiektu aa) Pompownia p.poż. + agregat zasilania awaryjnego; bb) Instalacja p.poż. nowa obejmująca nowe parkingi oraz zasilająca budynki gminne; cc) Kanalizacja sanitarna na odcinku od pompowni do naśnieżania do mostku na wjeździe na polanę; dd) Wykonanie rurociągów zasilających przepompownie: p.poż. oraz zasilającą instalację do naśnieżania; przelewy do kan. Sanitarnej; ee) Wykonanie mieszania w zbiorniku - mieszadło lub instalacja sprężonego powietrza lub mała pompka w przepompowni (tzw. Obiegowa, mieszająca); ff) Kanalizacja deszczowa w okolicy przejścia podziemnego - odwodnienie przejścia oraz odbiór wód drenażowych (mur oporowy); 5) Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winna być komplementarna z dokumentacją opracowaną dla I - etapu inwestycji (Załącznik nr 7 do SIWZ). 6) Przyjęte rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, odpowiadać muszą zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom, Prawu Budowlanemu i dyrektywom Unii Europejskiej oraz przepisom i normom techniczno-budowlanym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 7) W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów i dostawców. Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy patent lub pochodzenie może wystąpić tylko w wyjątkowej sytuacji tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu temu muszą towarzyszyć wyrazy lub równoważny. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie których będzie można stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań technologii. Projektant zobowiązany jest do opisania proponowanych materiałów wyrobów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania nazw. 8) W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawcę obowiązują wszelkie czynności i zadania związane z pełnieniem funkcji projektanta wynikające z art. 20 ustawy - Prawo budowlane oraz: -występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (uzyskanie wszelkich informacji i materiałów, w tym warunków technicznych poszczególnych jednostek branżowych będących dysponentami uzbrojenia dla danego terenu oraz uzgodnień, opinii i pozwoleń), -uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców p/poż., oraz innych specjalistycznych uzgodnień, -uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich rozwiązań materiałowych i technologicznych. 9) Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100 PLN). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono w siwz. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275, z późniejszymi zmianami). 4) Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, winno być przekazane przelewem z odpowiednim wyprzedzeniem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłodzku o/Duszniki Zdrój Nr 05 952310110200032920020023 z podaniem nazwy i numeru zamówienia podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dopiskiem: Wadium - zamówienie nr RT.ZP.271.17.2015. Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, jeśli bank prowadzący ww. rachunek potwierdzi, że przed upływem terminu składania ofert, uznał ww. rachunek Zamawiającego kwotą wymaganego wadium. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o potwierdzonych przez bank transakcjach na wymienionym rachunku jest Elżbieta Błasiak - Skarbnik Gminy tel. 74 8697 671. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej: - jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji obiektu sportowego - o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto; - jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji obiektu mostowego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń); -mostowej (bez ograniczeń); -drogowej (bez ograniczeń); -sanitarnej(bez ograniczeń); -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Osoby te powinny także posiadać dokumenty potwierdzające wpis na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa, oraz posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany istotnych postanowień umowy: Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, w którym zmiana jest konieczna dla należytego lub bardziej efektywnego wykonania niniejszej Umowy lub obejmuje rozwiązania, które zwiększają funkcjonalność przedmiotu Umowy albo wpływają na większą racjonalność i efektywność w dysponowaniu środkami publicznymi, o ile zmian tych nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy. Dopuszcza się dokonanie zmian w Umowie w przypadku: wystąpienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a której to zmiany stosunków Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy; wystąpienia konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu Zamówienia z powodu: i. działania siły wyższej, ii. zaistnienia w trakcie wykonywania Umowy przyczyn niezależnych od Wykonawcy, iii. gdy zachodzi konieczność uzyskania, nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy, uzgodnień, iv. wystąpienia potrzeby modyfikacji zakresu świadczenia, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem że zmiana tego zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu Zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej. Zmiany mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji; Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku zamawiającego; Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.duszniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Klienta (parter)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja infrastruktury Jamrozowej Polany - Etap II
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.02.2016 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.02.2016 10:53