Zarządzenie Nr  113 /2015

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia  21 października  2015r.

 

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.. poz. 594), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r poz. 1118 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi

           podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.

     2.   Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy  

           Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

           podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

     3.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Współpracy Partnerskiej i Organizacji Pozarządowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Piotr Lewandowski

 

Powrót

Załączniki

  • 4. (pdf 42.94 KB)
  • 3. (pdf 269.27 KB)
  • 2. (pdf 52.99 KB)
  • 1. (pdf 609.07 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.10.2015 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.10.2015 11:30