Zarządzenie Nr 51 /2009

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 22 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. Zm.) zarządzam co następuje:§1Wprowadza się kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

Nr 51/2009 z dnia 22 czerwca 2009r.KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCHPREAMBUŁA


Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.


ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1


1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych,
tj. pełnieniem służby publicznej.


2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Dusznikach- Zdroju posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).


3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych

stanowiskach służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.


4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek

postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.ZASADY POSTĘPOWANIA


Artykuł 2


1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać
o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu Gminy oraz indywidualnego interesu obywateli.


2. W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:

praworządności,

bezstronności i bezinteresowności,

obiektywizmu,

uczciwości i rzetelności,

odpowiedzialności,

jawności,

dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,

godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi,

podwładnymi i współpracownikami.


WYKONYWANIE ZADAŃ


Artykuł 3


1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników

samorządowych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.


2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie
z prawem; przygotowywane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.


Artykuł 4


1. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.


2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach lub

opiniowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.


3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.


4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi

obowiązkami służbowymi.


5. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania stron postępowania.


6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.


7. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też
w prywatnym interesie osób lub grup osób.Artykuł 5


1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego bez nieuzasadnionego naruszenia interesu prywatnego.


2. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą właściwych przepisów.


3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.


Artykuł 6


1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.


2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników postępowania, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających
z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.


Artykuł 7


1. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.


2. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków

publicznych, nadużywania władzy lub korupcji odpowiednim instytucjom
lub organom.


3. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości
lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji Burmistrzowi Dusznik-Zdroju jako Kierownikowi Urzędu.Artykuł 8


1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego.


2. Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia;
w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie burmistrza o zastrzeżeniach.


3. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.


Artykuł 9


1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje
i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi
w ustawach i Statucie Gminy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.


2. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych i tajnych ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.


Artykuł 10


1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu
o przesłanki merytoryczne; kwalifikacje i umiejętności zawodowe.


2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości.


3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do

wykonywania służbowych poleceń.


4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą
i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, włącznie z oceną legalności i celowości ich działań.


Artykuł 11


1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco
i dokładnie.


2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają

zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA


Artykuł 12


Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą

odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Artykuł 13


1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu
i kierować się jego zasadami.


2. Kierownicy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród podległych im pracowników, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Kodeks Etyki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.06.2009 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.06.2009 14:49

Rejestr zmian dokumentu