UCHWAŁA Nr XXI/121/08
RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (tekst jednolity  Dz. U. z 2006r.  Nr 97, poz. 674  ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.      nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole lub innej placówce wymienionej w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329  ze  zm.),

2.      szkole - należy przez to rozumieć także placówki wymienione wyżej,

3.      dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć także dyrektorów placówek wymienionych wyżej.

§ 3

1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego budżecie Gminy Duszniki Zdrój w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody organu prowadzącego /Burmistrza / oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iż:

a) 80% funduszu nagród pozostaje w dyspozycji Dyrektora Szkoły.

b) 20% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza.

§ 4

Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole jednego roku.

§ 5

Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 6

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

§ 7

Zasady tworzenia i przyznawania nagród Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój:

1.      Fundusz nagród Burmistrz tworzy w wysokości 20% z kwoty równej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli,

2.      Nagrodę może otrzymać dyrektor i nauczyciel szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Duszniki Zdrój,

3.      Wysokość nagrody ustala Burmistrz, 

4.      Wnioski o nagrodę dla nauczyciela podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

5.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:

a) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Związki Zawodowe, dotyczy to także nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, 

b) w stosunku do dyrektora szkoły – wizytator nadzorujący szkołę, Rada Pedagogiczna, Związki Zawodowe,

6.      Nagrodę Burmistrz może przyznać z własnej inicjatywy,

7.      Nagrodę można otrzymywać, co roku,

8.      Aktu wręczenia nagrody dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona,

9.      Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Burmistrza otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych,

10. Wnioski o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej powinny być złożone
w terminie do 15 września danego roku w sekretariacie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój,

11. Wniosek o nagrodę Burmistrza składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu,

 

 

§ 8

Nagrody Burmistrza są przyznawane dyrektorom na podstawie następujących kryteriów:

1) wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

2) zapewnienie uczniom (wychowankom) i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie mobbingowi i kierowanie zespołem ludzi zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

3) prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami placówki w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej placówki i umożliwienie nauczycielom rozwoju zawodowego,

7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,

9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

§ 9

Zasady tworzenia i przyznawania nagród dyrektora szkoły:

1. Fundusz nagród dyrektora szkoły tworzy się w wysokości 80% z kwoty równej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

2. Decyzję w sprawie przyznania nagrody dyrektora podejmuje dyrektor szkoły.

3. Nagrody dyrektora szkoły wypłaca się ze środków budżetowych zaplanowanych
w budżecie danej szkoły.

§10

Nagrody  są przyznawane nauczycielom na podstawie następujących kryteriów:

1) posiadanie najwyższej oceny pracy pedagogicznej,

2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

3) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

4) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu i pracy wychowawczej z grupą, udział uczniów w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym
i zajęcie miejsc I-III,

5) przygotowanie i organizowanie znaczących uroczystości szkolnych lub środowiskowych,

6) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

7) organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

8) zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

9) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

10) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

§ 11

Załącznik nr 1 do uchwały zawiera wniosek o przyznanie nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

§ 12

Traci  moc  Uchwała  Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.

  

UZASADNIENIE

 

 

Z przepisu art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) wynika, iż regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uchwalany jest przez Radę Gminy na każdy rok kalendarzowy. Projekt regulaminu podlega zaopiniowaniu przez działające w szkołach gminy związki zawodowe nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Dusznikach Zdroju  został poinformowany z prośbą o zaopiniowanie projektu  uchwały pismem z dnia 19.12.2007r. znak SE-0716/15/2007 oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Samorządowych Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku pismem z dnia 06.12.2007r. znak pisma SE-0716/14/2007.

Oba związki zawodowe nauczycieli nie wniosły w ustawowym terminie żadnych zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
przyznawanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.03.2009 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.03.2009 11:19

Rejestr zmian dokumentu