ZARZĄDZENIE NR 20/2009

BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ

Z DNIA 18 MARCA 2009r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Dusznikach Zdroju

 

 

            Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U z 2007 r. nr 70 poz. 473 ze zmianami). zarządzam co następuje:

 

                                                                       §1

Wprowadza się regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach Zdroju, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                       § 2

Zobowiązuje się członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach Zdroju do realizacji niniejszego zarządzenia.

                                                                       §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 20/2009

Burmistrza Miasta

Duszniki Zdrój

z dnia 18.03.2009r.

 

REGULAMIN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

 

                                                          

                                                                       §1

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia             Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz.U z 2007 r nr. 70 poz. 473 ze zmian.). zarządzenia

Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój w sprawie powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju, niniejszego regulaminu oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                                       § 2

Członków Komisji powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój.

                                                                       §3

Siedziba Komisji mieści się w Dusznikach Zdroju przy ul. Rynek 6.

                                                                       §4

Działalność Komisji jest finansowana z budżetu miasta Duszniki Zdrój dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

                                                                       §5

1.       Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej przewodniczący lub upoważniony przez przewodniczącego członek Komisji.

2.       Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

3.       W sprawach, w których występuję pomiędzy członkami komisji różnica stanowisk, komisja przeprowadza głosowanie jawne i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

                                                                       §6

Zasady wynagrodzenia członków Komisji określa Rada Miejska w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                                       §7

Do zadań komisji należy:

1)      inicjowanie zadań wynikających z art. 4 ¹ Ustawy z dnia 26.10.1982 r o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami),

2)      przyjęcie zgłoszenia o przypadku występowania nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24  Ustawy z dnia 26.10.1982 r o Wychowaniu
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi,

3)      wezwanie na rozmowę osoby co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie jej do leczenia odwykowego,

4)      podejmowanie czynności w zakresie procedury przygotowawczej związanej z zadaniami ustawowymi tej komisji, w tym czynności związane z przygotowaniem wniosku do Sądu
w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,

5)      inicjowanie postępowań opiekuńczych w sprawach dzieci z rodzin z problemem alkoholowych,

6)      kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w stosunku
do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

a) kontrole przeprowadzają samodzielnie upoważnieni członkowie Komisji lub wspólnie
z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji,

b) osoby kontrolujące mają prawo do:

- wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach otwarcia,

-żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

c) protokół z kontroli kontrolujący przekazują przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach Zdroju,

d) podmiot kontrolowany w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych przesyła
do organu wydającego zezwolenie pisemną informację o wykonaniu zaleceń w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli,

7)      opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy 
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi,

8)      podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

9)      opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

10)  opiniowanie wydawania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§8

            Komisja współpracuje z:

1)       Komisariatem Policji w Polanicy Zdroju,

2)       Sądem Rejonowym Kłodzku,

3)       Strażą Miejska w Dusznikach Zdroju,

4)       Kuratorami zawodowymi i społecznymi,

5)       Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

6)       Pedagogami szkolnymi,

7)       Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,

8)       Ośrodkami Lecznictwa Odwykowego,

9)       Ośrodkami Terapii Uzależnień,

10)    Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

§9

Z przeprowadzonych posiedzeń, odbytych rozmów i innych czynności Komisja sporządza protokoły, które są przechowywane w siedzibie Komisji.

                                                                 §10

Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami.       

                                                                  §11          

Ze swojej działalności komisja sporządza roczne sprawozdanie, które przedkłada do wiadomości Radzie Miejskiej.

                                                                  §12

Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach przy udziale ponad połowy ustalonego składu Komisji                                                          §13          

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
regulamin pracy komisji
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.03.2009 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.03.2009 13:53

Rejestr zmian dokumentu